Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

AKTUÁLNĚ:Z DŮVODU DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ, DOPORUČENÍ, METODIK A V SOUVISLOSTI S NIMI NASTAVENÝCH OPATŘENÍ SE LETOS DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KONAT NEBUDE!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA, PETŘÍKOV, příspěvková organizace

Petříkov 174, 251 69 – p. Velké Popovice, IČ: 725 47 413, tel.: 323 604 555, GSM: 777 69 29 21

http://www.mspastelkapetrikov.cz/, datová schránka: qqw64px

 

Vyřizuje: PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D. – ředitelka školy, e-mail: ghora@centrum.cz, tel.: 731 115 116                                                                                                          

Petříkov, dne 02. 06. 2020 – datum vydání Rozhodnutí

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V MŠ PASTELKA, PETŘÍKOV pro školní rok 2020 / 2021


Ředitelka školy rozhodla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem  č. 500 / 2004 Sb., správní řád v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pastelka, Petříkov, příspěvková organizace těmto uchazečům:

 Seznam uchazečů:

Pořadí

Uchazeč – registrační číslo / 2020

Výsledek přijímacího řízení

1

01

Přijat / přijata

2

02

Přijat / přijata

3

03

Přijat / přijata

4

04

Přijat / přijata

5

16

Přijat / přijata

6

09

Přijat / přijata

7

17

Přijat / přijata

8

11

Přijat / přijata

9

05

Přijat / přijata

10

06

Přijat / přijata

11

15

Přijat / přijata

12

14

Přijat / přijata

13

08

Přijat / přijata

14

07

Přijat / přijata

15

20

Přijat / přijata

 

·        Uchazeči s registračními čísly 18/2020 a 19/2020 neodevzdali v určeném termínu řádně vyplněné formuláře pro zpracování – vyřazeno ze správního řízení.

 

·        Uchazeč(ka) s registračním číslem 10/2020 nesplnil(a) stanovená Kritéria pro přijímání dětí – vyřazeno ze správního řízení.

 

·        Uchazeči s registračními čísly 12/2020 a 13/2020 zrušili písemně zájem o zpracování řádně vyplněných a odevzdaných formulářů – vyřazeno ze správního řízení.

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který Rozhodnutí zveřejnil ke Krajskému úřadu Středočeského kraje – odboru školství a sportu.

 

 

Datum zveřejnění:                                                                                                                      Datum sejmutí:

V Petříkově, dne 02. 06. 2020                                                                                                      V Petříkově, dne 17. 6. 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Podmínky provozu MŠ po dobu trvání potřeby dodržovat epidemiologická doporučení a nařízení z důvodu pandemie COVID-19,   tj. do konce školního roku 2019/2020

MŠ Pastelka, Petříkov a její provoz se bude řídit i po znovuotevření

25. 5. 2020

platnou legislativou, zejména školským zákonem a vyhláškou o předškolním vzdělávání.

Docházka do školky však bude významně ovlivněna situací související s pandemií COVID-19, tudíž: docházka nebude povinná ani u dětí předškolního věku, účast ve vzdělávání bude záležet pouze na rozhodnutí rodičů, distanční výuka bude nadále pokračovat tak, jak bylo zvykem, prezenční výuka bude probíhat se zkrácenou otevírací dobou, především venku a v hlídacím režimu.

V závislosti na vývoji stavu pandemie se může situace ještě změnit a vedení MŠ si vyhrazuje právo aktualizace opatření a celkového provozu MŠ s ohledem na ochranu zdraví svěřených dětí a personálu.

Návrat do školky bude možný pouze v omezeném počtu dětí – děti přihlášené na základě předchozí poptávky - a za přísných hygienických podmínek a vyloučení všech rizikových faktorů tak, jak bylo a ještě bude upřesněno hromadným e-mailem a s odvoláním na domluvu se zřizovatelem MŠ a vydané dokumenty MŠMT ČR, KHS a MZ ČR.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní podmínky Mateřské školy Velké Popovice, p.o. po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření

11.05.2020 09:44

Otevření mateřské školy: 25. 5. 2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Docházka do školky nebude povinná ani u dětí předškolního věku a bude záležet pouze na rozhodnutí rodičů. Distanční výuka bude nadále pokračovat. V závislosti na vývoji stavu epidemiologie se může situace ještě změnit. Návrat do školky bude možný pouze v omezeném počtu dětí za přísných hygienických podmínek a vyloučení všech rizikových faktorů.

BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM BYLY ZASLÁNY EMAILEM.Více zde: https://www.msvelkepopovice.cz/news/provozni-podminky-materske-skoly-velke-popovice-p-o-po-dobu-trvani-potreby-dodrzovani-epidemiologickych-opatreni/

PROVOZ MŠ PASTELKA, PETŘÍKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 / 2020

PŘED BUDOVOU MŠ

·        minimalizace shromažďování osob

·        rozestupy 2m, neplatí pro členy jedné rodiny

·        povinnost zakrytí úst a nosu

V BUDOVĚ MŠ

·        omezený počet osob v šatně – maximálně 10 včetně dětí, doprovodů a personálu

·        doprovody – povinnost zakrytí úst a nosu, dezinfekce rukou u vchodu nebo použití vlastních rukavic

·        ranní zdravotní filtr – měření teploty dětí bezkontaktně

VE TŘÍDĚ A NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

·        omezená otevírací doba MŠ

·        střídavé služby provozního personálu dle potřeby

·        pedagogický dohled budou zajišťovat pověření pracovníci dle personálních a organizačních možností školy

·        snížený počet dětí ve třídě

·        přezutí a převlečení, nutný dostatek všeho, erární oblečení se nesmí používat!

·        prioritně hlídací režim venku

·        odpolední volnočasové aktivity a jakékoliv aktivity od subdodavatelů se konat nebudou

·        akce pro veřejnost, rodiče, výlety a jiné běžné pro konec školního roku se konat nebudou

·        prioritně režimová a hygienická opatření

·        stravování v běžném režimu

·        polední klid se snahou o bezpečnou vzdálenost mezi postýlkami

VZDĚLÁVÁNÍ

·        preference pobytu na školní zahradě, zahradní pergole a v altánu

·        mimo areál MŠ se nevychází

·        v případě nepříznivého počasí program v interiéru s ohledem na doporučení

·        vyjmutí hraček a didaktických předmětů evokujících kontakt s ústy z možnosti používání dětmi

·        pravidelné větrání prostor

·        důsledná hygiena

·        zuby do odvolání nečistíme

·        pro oslavy narozenin a svátků do odvolání nic z domova nenosíme!

·        hračky a předměty z domova, které nejsou k docházce nezbytné, nenosíme!

·        nepřítomnost přihlášeného děcka se omlouvá běžným způsobem 

      STRAVOVÁNÍ

·        standardní styk s vývařovnou J+J Říčany jako dosud

·        standardní výdej jídla a příjem zbytků v MŠ jako dosud

·        jídlo do jídlonosičů se nevydává

·        vlastní stravu smí přinášet pouze děti s doporučením od lékaře

·        děti nekonají služby při rozdávání nádobí

·        děti si nesmí nic odebírat samostatně, nesahají na hrnečky, příbory, tácky ani jídlo jiné, nežli přidělené, nečepují si samostatně nápoje

·        plastové nádobí se nepoužívá, nápojové automaty pouze s asistencí personálu

·        veškeré nádobí se myje důsledně s využitím maximálních teplot, které mycí programy myček umožňují, v ruce se myje jen to, co nelze umístit do mycího programu, potom důsledně s využitím dostatečně teplé vody a dezinfekčních a mycích přípravků k tomu určených

ÚKLID

·        zajištění veškeré dezinfekce s virucidní aktivitou a ochrany ve spolupráci se zřizovatelem v dostatečném množství

·        poučení veškerého personálu před znovuotevřením o zpřísnění podmínek, vlastní organizaci, režimu i ředění dezinfekčních prostředků

·        pravidelná kontrolní činnost

·        pravidelná dezinfekce budovy i školní zahrady profesionály - atest

·        odpadky se likvidují denně za dodržení předepsaných opatření – vyjímatelné a jednorázové pytle

·        v průběhu dne probíhá dezinfekce povrchů a exponovaných míst

·        každý den po ukončení režimu MŠ probíhá důkladný úklid a dezinfekce využívaných prostor, doplnění nezbytného na další den

HYGIENA DĚTÍ A PERSONÁLU

·        po vstupu do třídy si děti myjí pod dozorem důkladně ruce

·        před každým jídlem si děti myjí pod dozorem důkladně ruce

·        využívají se dávkovače mýdla, jednorázové papírové utěrky, jednorázové papírové kapesníky, baktericidní spreje ovzduší, čističky vzduchu, antibakteriální rohože u dveří

RIZIKOVOST

·        personál: dle zprávy MZ ČR, vlastní uvážení a zodpovědnost, zvýšená pozornost k ochraně vlastního zdraví, event. úprava způsobu výkonu pracovních povinností pro personální zajištění provozu

·        děti: alergici a astmatici pouze s lékařskou zprávou, ostatní chronická onemocnění bez docházky, rizikovost v rodině bez docházky – čestné prohlášení nerizikovost

OCHRANNÉ POMŮCKY

·        pedagogický personál dle vlastního uvážení během běžné činnosti – roušky, respirátory, štíty, rukavice, povinně vždy při přímém fyzickém kontaktu s dítětem z důvodu hygieny, při dopomoci se stravováním a při likvidaci odpadu

·        děti bez roušek

·        provozní personál dle vlastního uvážení během běžného pobytu v MŠ – roušky, respirátory, štíty a rukavice, povinně během dne v době vydávání stravy - využívá ochranné pomůcky, roušku nebo ochranný štít a rukavice, při dezinfekci a úklidu, likvidaci odpadu potom také

PODEZŘENÍ NA NÁKAZU

·        nikdo s příznaky infekčního respiračního onemocnění nesmí do budovy

·        pokud dítě v průběhu dne začne vykazovat příznaky COVID-19 bude okamžitě odděleno do samostatné místnosti s dozorem opatřených ochrannými pomůckami a kontaktován zákonný zástupce, který je povinen jej neprodleně vyzvednout, o podezření se informuje spádová KHS a dále se postupuje dle jejích doporučení - nařízení

·        pokud zaměstnanec v průběhu dne začne vykazovat příznaky COVID-19, okamžitě odchází domů a dále postupuje dle platných nařízení

·        zdravé děti a zaměstnanci v kolektivu se oddělí vždy od indisponovaného jedince, zajistí se použití ochranných pomůcek, celková organizace bezpečného provozu a dále se postupuje dle platných nařízení a instrukcí

 

 

Zákoní zástupci po vyzvání závazně přihlásili svoje děti k docházce od 25.5.2020.

Na základě konečného počtu přihlášek byly objektivně zváženy a vyhodnoceny organizační, technické, personální a provozní možnosti zařízení (ve spolupráci se zřizovatelem) a stanoveny podmínky provozu po znovuotevření MŠ.

Seznámení všech s tímto dokumentem i dalšími souvisejícími proběhlo v dostatečném předstihu všemi dostupnými a běžnými způsoby.

Povinná je archivace písemného čestného prohlášení všech v docházce o neexistenci příznaků infekčního virového respiračního onemocnění, bez něhož není možný vstup      do zařízení.

MŠ se řídí i po znovuotevření obecně platnou vzdělávací i další související legislativou!

 

Vedení MŠ si vyhrazuje právo změny a aktualizací s ohledem na vývoj celorepublikové situace související s COVID – 19.

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA MŠ DO ODVOLÁNÍ: 7.45 – 15.45!!!


...............................................................................................................................


 

Zápis do Mateřské školy Pastelka, Petříkov,

příspěvková organizace

se sídlem: Petříkov č. p. 174, 251 69 – p. Velké Popovice

pro školní rok 2020 / 2021

s nástupem od 1. 9. 2020 se uskuteční

z důvodu pandemie COVID 19 a na základě opatření, které vydalo MŠMT ČR dne 3. 4. 2020 následovně:

v pátek 15. 5. 2020 od 9 do 16 hodin

budou rodičům dětí s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v Petříkově a Radimovicích (4 děti) - vydány osobně veškeré potřebné formuláře!

v období od pondělí 4. 5. do pátku 15. 5. 2020

si budou moci e-mailem na adresu: ghora@centrum.cz  zažádat o veškeré formuláře a přidělení zápisového registračního čísla rodiče všech ostatních dětí se zájmem o docházku.Děkujeme za dodržení termínů i časů s ohledem na nestandardnost celého letošního chodu správního řízení!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·        Před zápisem se prosím seznamte s Kritérii pro přijímací řízení do naší školky, jsou na webových stránkách obce, webových stránkách školky, na budově školky a na úřední vývěsce obce.

 

·        K zápisu je nutné dodat rodný list dítěte v prosté kopii, očkovací průkaz dítěte v prosté kopii.

 

·        Veškeré nezbytné formuláře k přijetí žáka do MŠ obdržíte, jak bylo sděleno výše.

 

·        K zápisu nepřicházejte osobně – platí pro nespádové děti!!! Spádoví prosím přicházejte pouze v uvedený čas a termín, pouze jedna osoba, v případě, že by byl jiný zájemce o docházku do MŠ před vámi, dodržujte odstup. Samozřejmostí je zakrytí úst a nosu. Pokud byste měli jakékoliv příznaky virového onemocnění, informujte ředitelku školky telefonicky a domluvte se na jiném způsobu předání (GSM: 777 69 29 21).

 

·        Ve výjimečných případech lze pro převzetí formulářů akceptovat i prostou plnou moc pro zastupování od zákonných zástupců.

 

 

V Petříkově, dne 10. 4. 2020 - oprava                                                                                                                 

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.                                                                                                                                  Miloš Kačírek ml.

ředitelka Mateřské školy Pastelka, Petříkov                                                                                                                 starosta obce Petříkov

……………………………………………………………….…….                                                                             …………………..………..……..

Vyvěšeno dne: 14. 4. 2020                                                                                                                                                                                Sejmuto dne: 30. 6. 2020KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA, PETŘÍKOV, příspěvková organizace

se sídlem: Petříkov č. p. 174, 251 69 – p. Velké Popovice

 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí o zápisu k docházce

(předškolnímu vzdělávání) a průběhu správního řízení – přijímacího řízení

na školní rok 2020 / 2021

(upravuje Směrnice o přijímání k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Pastelka, Petříkov,

příspěvková organizace, kterou vydala ředitelka MŠ):

 

1.     informace o zápisu a termínech správního řízení:

·         zápis k předškolnímu vzdělávání se z důvodu pandemie COVID 19 a na základě opatření, které vydalo MŠMT ČR dne 3. 4. 2020 koná v upravené podobě, a to v období 4. 5. – 15. 5. 2020. Páteční termín 15. 5. 2020, v době od 9.00 do 16.00 je určen výhradně pro děti s určenou spádovostí zřizovatelem – Petříkov a Radimovice – 4 děti – osobní individuální předání veškerých formulářů. Celé uvedené období je potom určeno pro nespádové zájemce o docházku a to výhradně přes vzdálený a bezkontaktní přístup (žádost e-mailem, přidělení zápisového registračního čísla a odeslání formulářů elektronicky, zpět vyplněné náležitosti s přiloženou kopií rodného listu a očkovacího průkazu dítěte také elektronicky).

·         termín odevzdání řádně vyplněných formulářů a příloh na ředitelství MŠ - do 1. 6. 2020, 11.00 hodin,

·         termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí – do 1. 6. 2020, 11. 00 hodin, na ředitelství MŠ, a to vždy po telefonické domluvě (tel.: 777 69 29 21 – ředitelka MŠ - Dr. Strýčková),

·         termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí je do 1. 6. 2020, 11. 00 hodin,

·         termín pro zveřejnění Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí – 15. 6. 2020. Seznam přijatých a nepřijatých dětí – jejich zápisových registračních čísel, bude zveřejněn na webových stránkách zřizovatele, MŠ, úřední vývěsce obce a na budově MŠ. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá / o nepřijetí bude odesláno úřední poštou, obojí potom založeno do složky dítěte a archivováno.  

·         proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství a sportu.

 

2.     Kritéria pro přednostní přijímání:

·         dítě s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v obci Petříkov a obecní části Radimovice, které je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, nebo mělo odklad povinné školní docházky.

·         dítě s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v obci Petříkov a obecní části Radimovice, které do 31. 12. 2020 dovrší věk 3 let a starší, a to v posloupnosti dle data narození, od nejstarších k nejmladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.

·         dítě z ostatních nespádových obcí, které do 31. 12. 2020 dovrší věk 3 let a starší, a to v posloupnosti dle data narození, od nejstarších k nejmladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.

 

3.     Průběh přijímacího řízení:

·         první lhůta bez zbytečného odkladu je do 30 dnů od zahájení správního řízení, kdy je správní orgán povinen vydat Rozhodnutí,

·         během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat kopie, opisy, atd.,

·         účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem,

·         správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem,

·         pro Rozhodnutí o přijetí je směrodatné splnění stanovených Kritérií během správního řízení.

Další informace:

·         informace o Zápisu se zveřejňují způsobem v místě obvyklým - webové stránky zřizovatele, úřední vývěska zřizovatele, webové stránky MŠ a budova MŠ, seznam přijatých a nepřijatých dětí – jejich zápisových identifikačních čísel, bývá zveřejněn shodně. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá / rozhodnutí o nepřijetí je odesíláno úřední poštou, obojí potom založeno do složky dítěte a archivováno,

·         proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který Rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství a sportu,

·         předškolnímu vzdělávání se zpravidla přijímají děti ve věku 3 – 6 let,

·         k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky. Pokud nelze takové dítě přijmout z kapacitních důvodů, je zákonný zástupce dítěte informován o povinnosti obce, v níž má dítě místo trvalého pobytu, o zajištění zařazení dítěte do jakékoliv jiné mateřské školy,

·         dle platné legislativy jsou všechny děti přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte, v letošním roce se však z důvodu pandemie COVID 19 přistupuje k náhradnímu řešení, kdy potvrzení od lékaře plně nahrazuje čestné prohlášení rodiče o očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví spolu s doložením kopie očkovacího průkazu. K lékaři proto letos nechoďte!!! Pouze v případě, že povinné očkování dítě nesplňuje, je třeba dodat lékařské potvrzení o tom, že dítě je proti nákaze imunní nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou zdravotní kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinný poslední rok předškolního vzdělávání a dětí s uděleným odkladem povinné školní docházky.

·         pokud není v rozhodnutí uvedeno jinak, přijímá se dítě k celodenní docházce. Pokud je odůvodněno a je v rozhodnutí stanovena zkušební lhůta, potom je na 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem nástupu dítěte do mateřské školy. Zkušební lhůta se stanovuje dle platné legislativy, nesmí přesáhnout 3 měsíce, a to především proto, že může nastat situace, že přijaté dítě nebude schopno se přizpůsobit podmínkám a režimu MŠ. Ve zkušebním období budou třídní učitelky s rodiči intenzivně komunikovat a spolupracovat na odstranění případných problémů. Pokud by se u dítěte i ke konci zkušebního období opakovaně vyskytovaly problémy, které by mohly ohrozit hygienicky a epidemiologicky nezávadné prostředí MŠ, zdraví dítěte nebo ostatních dětí, nebo které by narušovaly plynulost denního režimu ve školce např. opakovaná agresivita dítěte vůči ostatním, nerespektování pokynů učitelek, nespolupráce se zákonnými zástupci, zásadní hygienické potíže, nezvladatelné adaptační reakce, a další, ředitelka školy rozhodne o dalším postupu (jednání s PPP aj.,) event. ukončení docházky dítěte do mateřské školy ve zkušební době. Učiní tak písemně a na doporučení odborníků, tř. učitelek a po projednání s rodiči dítěte,

·         o přijetí zdravotně postiženého nebo dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemné žádosti zástupce dítěte, písemného vyjádření pediatra či odborného ošetřujícího lékaře a pedagogicko – psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření,

·         ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra, pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, dále pak po písemném oznámení zákonnému zástupci a to v případech, kdy se dítě po dobu delší jak dva týdny neúčastní bez omluvy předškolního vzdělávání, kdy zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ nebo zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo za stravu.

V Petříkově, dne 10. 4. 2020 – 2. oprava

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.                                                                                                                                            Miloš Kačírek ml.

ředitelka Mateřské školy Pastelka, Petříkov                                                                                                                             starosta obce Petříkov

………………………………………………………………….                                                                                             ………………………………..

2. oprava - vyvěšeno dne: 14. 4. 2020                                                                                                                                    Sejmuto dne: 30. 6. 2020VŠI V MŠ se vyskytují nepravidelně po celý školní rok, proto níže ponecháváme informace o tomto parazitovi:


vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie-2  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie-4  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-3


Pedikulóza představuje po nachlazení druhou nejnakažlivější nemoc. Celosvětově se vyskytuje 500 druhů vší. V ČR je známo 26 druhů vší. Vši jsou krev sající, bezkřídlý šestinohý hmyz.


Životní cyklus vší trvá 17-21 dní, od hnidy přes larvu po dospělce. Žijí přibližně 2-3 týdny. Samičky stihnou naklást až 300 vajíček za život. U černovlasých jsou vši pigmentovanější než u blonďatých vlasů, což je dáno schopností vší změnit barvu své schránky. Tato adaptace ztěžuje diagnózu. Vši neskáčou ani nelétají, ale přelézají díky úzkému vlasovému kontaktu.


Různí autoři udávají u pedikulózy celosvětový nárůst. Toto tvrzení je podpořeno i zvyšujícím se prodejem insekticidů. 


Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti předškolního věku a školního věku mezi 7.- 8. rokem a 10-14 lety. Dívky jsou 4x častěji postiženy než chlapci.

 

Příznaky, projevy vší, zavšivení, pedikulózy

 • Svědění

Následně se může ve kštici objevit tzv. vyškrabaná kůže, dále zvětšení mízních uzlin a nespavost.

 

Kdo nejčastěji odhalí vši a hnidy

Přítomnost živých vší či hnid nejčastěji odhalí

 • rodiče - v 95 %,
 • ve 3 % škola,
 • v 1,5% kadeřník a
 • pouze v 0,5% pediatr.

 

Vši - léčba pedikulózy, zavšivení

Léčba (terapie) spočívá v likvidaci parazita, hnid a hygienických opatřeních.

Na našem trhu jsou k dostání lokální přípravky volně prodejné jak na přírodní bázi, tak s chemickými účinnými látkami. Přípravky nové generace obsahují látku dimeticon. Tato látka na bázi silikonového oleje proniká přes dýchací otvory vši do dýchacího systému a veš se následně zadusí. Na tento fyzikální princip je vznik rezistence nepravděpodobný, mechanicky odstraňujeme hnidy tzv. všiváčkem nebo manuálně vlas po vlasu, což je samozřejmě neúčinnější.

Pokud se týká samotných parazitů, je zajímavé, že
vši preferují více vlasy umyté než mastné. Vši jsou na hladkém lesklém povrchu bezmocné - neudrží se.

 

Samička žije 30 dní, samec jen 15 dní. Veš se páří jen 1x za život. Polovina postižených vůbec netuší, že má vši. Svědění ve kštici u 4 z 5 postižených chybí. Bohužel vzniká rezistence, a to i zkřížená rezistence u účinných látek v přípravcích. Tato situace je nejspíše zapříčiněna nesprávnou nebo přerušovanou aplikací. Je vyšší v zemích, kde jsou účinné látky volně prodejné. Procedury nanášení jsou komplikované a zdlouhavé, odborné články a návody obtížné k porozumění.

 

Doporučení:

 1. Prohlédněte vlasy všem členům rodiny, důkladně, zvláště za ušima a na krku.
 2. Kontrolu provádějte denně. Nekoupejte děti ve společné vaně, nepoužívejte jednu osušku, hřeben apod.
 3. V případě nálezu vší nebo vajíček použijte okamžitě vhodný přípravek dle příbalového letáku a proveďte důkladnou hygienu a dezinfekci domácnosti: vyperte lůžkoviny, ručníky, oděvy, plyšové hračky, zkrátka vše, co mohlo být v kontaktu s hlavou postiženého, proveďte údržbu sedacího nábytku, čalounění, autosedaček, hřebeny, čelenky, sponky a gumičky lze vymrazit, pomáhá též žehlení….
 4. Ohlašte nález do kolektivu, kde se děcko vyskytovalo.
 5. Nevracejte děcko do kolektivu dříve, nežli bude mít vlasy čisté, bez živých vší i vajíček.
 6. Kontroly provádějte stále, pamatujte, že i jediná zapomenutá hnida může znovu spustit celý koloběh.
 7.  Čím více budeme všichni důslední, zodpovědní a ohleduplní, tím spíše se nám bude dařit předejít nezvladatelnému šíření a vše zvládnout ke společné spokojenosti. Personál MŠ bude hlavy dětí pravidelně a za dodržení všech hygienických opatření prohlížet a v případě nálezu bude bezodkladně kontaktovat zákonné zástupce dětí a provede školkovou údržbu a dezinfekci dle přesně stanovených vnitřních pravidel.

 

Děkujeme za pochopení ředitelka MŠ. (více v odborné literatuře či na prověřených webech)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Potravinové alergeny

Od 1.1.2015 platí pro školní jídelny, tedy i pro našeho dodavatele stravy J+J Říčany, nová povinnost informovat strávníky o možném výskytu alergenů v připravovaných pokrmech. Dodavatel našeho stravování plní svoji povinnost dle platné legislativy a informace k alergenním složkám v pokrmech získáte v případě potřeby u personálu výdejny stravování.

ZNAČENÍ ALERGENŮ V JÍDELNÍM LÍSTKU (J+J Říčany)

Od 13. 12. 2014 nám vzniká povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb., § 8 odstavec 10:

 

1) Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)

2) Korýši a výrobky z nich

3) Vejce a výrobky z nich

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj

8) Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)

13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich

 

ZPŮSOB ZNAČENÍ ALERGENŮ V NAŠÍ JÍDELNĚ:

Všichni odběratelé (školní výdejny stravování) dostávají spolu s jídelním lístkem i SEZNAM ALERGENŮ s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.

 

U P O Z O R N Ě N Í !

Školní jídelna, výdejna i vývařovna je povinna označit vyrobený či vydávaný pokrm alergenní složkou. Toto má však pouze funkci informativní - jako u každého výrobce potravin a pokrmů. Není možné se při výrobě a distribuci velkého počtu jídel věnovat strávníkům s potravinovou alergií individuálně. Tuto skutečnost si musí každý strávník či odběratel po upozornění zákonnými zástupci uhlídat sám.