Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

AKTUÁLNĚ:

 

Zápis do Mateřské školy Pastelka, Petříkov,

příspěvková organizace

se sídlem: Petříkov č. p. 174, 251 69 – p. Velké Popovice

pro školní rok 2020 / 2021

s nástupem od 1. 9. 2020 se uskuteční budově mateřské školy:

v pátek 15. 5. 2020 od 9 do 11 hodin

pouze pro děti s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v Petříkově a Radimovicích!

v pondělí 18. 5. 2020 od 9 do 11 hodin

pro všechny ostatní děti.


Děkujeme za dodržení časů s ohledem na výchovně-vzdělávací práci s dětmi a stravování i odpočinek dětí!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·         Před zápisem se prosím seznamte s Kritérii pro přijímací řízení do naší školky, jsou na webových stránkách obce, webových stránkách školky, na budově školky a na úřední vývěsce obce.

 

·         K zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

·         Veškeré nezbytné formuláře k přijetí žáka do MŠ obdržíte při zápisu.

 

·         K zápisu přicházejte v doprovodu dítěte, které chcete zapsat. V případě nemoci nebo jiného závažného problému je možno sjednat náhradní termín zápisu (GSM: 777 69 29 21).

 

·         K zápisu postačí pouze jeden zákonný zástupce, ale oba jsou vítáni. Ve výjimečných případech lze akceptovat i notářsky ověřenou plnou moc pro zastupování od zákonných zástupců.

 

V Petříkově, dne 15. 1. 2020                                                                                                                   

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.                                                                                                                                   Miloš Kačírek ml.

ředitelka Mateřské školy Pastelka, Petříkov                                                                                                                   starosta obce Petříkov

…………………………………………......................................................................……………………...............................................…….                                                                              …………………..………..……..

Vyvěšeno dne: 3. 2. 2020                                                                                                                                                                                    Sejmuto dne: 30. 6. 2020
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA, PETŘÍKOV, příspěvková organizace

se sídlem: Petříkov č. p. 174, 251 69 – p. Velké Popovice

 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí o zápisu k docházce

(předškolnímu vzdělávání) a průběhu správního řízení – přijímacího řízení

na školní rok 2020 / 2021

(upravuje Směrnice o přijímání k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Pastelka, Petříkov,

příspěvková organizace, kterou vydala ředitelka MŠ):

 

1.      informace o zápisu a termínech správního řízení:

·        zápis k předškolnímu vzdělávání se koná ve dnech 15. 5. 2020 a 18. 5. 2020 od 9 do 11 hodin. Termín první – páteční - je v letošním roce z kapacitních důvodů určen výhradně pro děti s určenou spádovostí zřizovatelem – Petříkov a Radimovice. Termín druhý – pondělní – je potom určen pro všechny ostatní děti.

·        termín odevzdání řádně vyplněných formulářů na ředitelství MŠ - do 1. 6. 2020, 11.00 hodin,

·        termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí – do 1. 6. 2020,      11. 00 hodin, na ředitelství MŠ, a to vždy po telefonické domluvě (tel.: 777 69 29 21 – ředitelka MŠ - Dr. Strýčková),

·        termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí je do 1. 6. 2020,             11. 00 hodin,

·        termín pro zveřejnění Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí – 15. 6. 2020. Seznam přijatých a nepřijatých dětí – jejich zápisových identifikačních čísel, bude zveřejněn na webových stránkách zřizovatele, MŠ, úřední vývěsce obce a na budově MŠ. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá / o nepřijetí bude odesláno úřední poštou, obojí potom založeno do složky dítěte a archivováno.  

·        proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který tozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství a sportu.

 

2.      Kritéria pro přednostní přijímání:

·        dítě s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v obci Petříkov a obecní části Radimovice, které je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, nebo mělo odklad povinné školní docházky,

·        dítě s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v obci Petříkov a obecní části Radimovice, které do 31. 12. 2020 dovrší věk 3 let a starší, a to v posloupnosti dle data narození, od nejstarších k nejmladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.

·        dítě s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v obci Petříkov a obecní části Radimovice, které v období mezi 01. 01. 2021 a 31. 03. 2021 dovrší věk 3 let.

·        dítě z ostatních nespádových obcí, které do 31. 12. 2020 dovrší věk 3 let a starší, a to v posloupnosti dle data narození, od nejstarších k nejmladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.

 

3.      Průběh přijímacího řízení:

·        první lhůta bez zbytečného odkladu je do 30 dnů od zahájení správního řízení, kdy je správní orgán povinen vydat Rozhodnutí,

·        během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat kopie, opisy, atd.,

·        účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem,

·        správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem,

·        pro Rozhodnutí o přijetí je směrodatné splnění stanovených Kritérií během správního řízení.

Další informace:

·        informace o Zápisu se zveřejňují způsobem v místě obvyklým - webové stránky zřizovatele, úřední vývěska zřizovatele, webové stránky MŠ a budova MŠ, seznam přijatých a nepřijatých dětí – jejich zápisových identifikačních čísel, bývá zveřejněn shodně. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá / rozhodnutí o nepřijetí je odesíláno úřední poštou, obojí potom založeno do složky dítěte a archivováno,

·        proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který Rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství a sportu,

·        předškolnímu vzdělávání se zpravidla přijímají děti ve věku 3 – 6 let,

·        k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky. Pokud nelze takové dítě přijmout z kapacitních důvodů, je zákonný zástupce dítěte informován o povinnosti obce, v níž má dítě místo trvalého pobytu, o zajištění zařazení dítěte do jakékoliv jiné mateřské školy,

·        dle platné legislativy jsou všechny děti přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte,

·        pokud není v rozhodnutí uvedeno jinak, přijímá se dítě k celodenní docházce. Pokud je odůvodněno a je v rozhodnutí stanovena zkušební lhůta, potom je na 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem nástupu dítěte do mateřské školy. Zkušební lhůta se stanovuje dle platné legislativy, nesmí přesáhnout 3 měsíce, a to především proto, že může nastat situace, že přijaté dítě nebude schopno se přizpůsobit podmínkám a režimu MŠ. Ve zkušebním období budou třídní učitelky s rodiči intenzivně komunikovat a spolupracovat na odstranění případných problémů. Pokud by se u dítěte i ke konci zkušebního období opakovaně vyskytovaly problémy, které by mohly ohrozit hygienicky a epidemiologicky nezávadné prostředí MŠ, zdraví dítěte nebo ostatních dětí, nebo které by narušovaly plynulost denního režimu ve školce např. opakovaná agresivita dítěte vůči ostatním, nerespektování pokynů učitelek, nespolupráce se zákonnými zástupci, zásadní hygienické potíže, nezvladatelné adaptační reakce, a další, ředitelka školy rozhodne o dalším postupu (jednání s PPP aj.,) event. ukončení docházky dítěte do mateřské školy ve zkušební době. Učiní tak písemně a na doporučení odborníků, třídních učitelek a po projednání s rodiči dítěte,

·        o přijetí zdravotně postiženého nebo dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemné žádosti zástupce dítěte, písemného vyjádření pediatra či odborného ošetřujícího lékaře a pedagogicko – psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření,

·        ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra, pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, dále pak po písemném oznámení zákonnému zástupci a to v případech, kdy se dítě po dobu delší jak dva týdny neúčastní bez omluvy předškolního vzdělávání, kdy zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ nebo zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo za stravu.

 

V Petříkově, dne 15. 1. 2020

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.                                                                                          Miloš Kačírek ml.

ředitelka Mateřské školy Pastelka, Petříkov                                                                          starosta obce Petříkov

………………………………………………………………….                                           ………………………………..

Vyvěšeno dne: 3. 2. 2020                                                                                                       Sejmuto dne: 30. 6. 2020VŠI V MŠ se vyskytují nepravidelně po celý školní rok, proto níže ponecháváme informace o tomto parazitovi:


vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie-2  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie-4  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-3


Pedikulóza představuje po nachlazení druhou nejnakažlivější nemoc. Celosvětově se vyskytuje 500 druhů vší. V ČR je známo 26 druhů vší. Vši jsou krev sající, bezkřídlý šestinohý hmyz.


Životní cyklus vší trvá 17-21 dní, od hnidy přes larvu po dospělce. Žijí přibližně 2-3 týdny. Samičky stihnou naklást až 300 vajíček za život. U černovlasých jsou vši pigmentovanější než u blonďatých vlasů, což je dáno schopností vší změnit barvu své schránky. Tato adaptace ztěžuje diagnózu. Vši neskáčou ani nelétají, ale přelézají díky úzkému vlasovému kontaktu.


Různí autoři udávají u pedikulózy celosvětový nárůst. Toto tvrzení je podpořeno i zvyšujícím se prodejem insekticidů. 


Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti předškolního věku a školního věku mezi 7.- 8. rokem a 10-14 lety. Dívky jsou 4x častěji postiženy než chlapci.

 

Příznaky, projevy vší, zavšivení, pedikulózy

 • Svědění

Následně se může ve kštici objevit tzv. vyškrabaná kůže, dále zvětšení mízních uzlin a nespavost.

 

Kdo nejčastěji odhalí vši a hnidy

Přítomnost živých vší či hnid nejčastěji odhalí

 • rodiče - v 95 %,
 • ve 3 % škola,
 • v 1,5% kadeřník a
 • pouze v 0,5% pediatr.

 

Vši - léčba pedikulózy, zavšivení

Léčba (terapie) spočívá v likvidaci parazita, hnid a hygienických opatřeních.

Na našem trhu jsou k dostání lokální přípravky volně prodejné jak na přírodní bázi, tak s chemickými účinnými látkami. Přípravky nové generace obsahují látku dimeticon. Tato látka na bázi silikonového oleje proniká přes dýchací otvory vši do dýchacího systému a veš se následně zadusí. Na tento fyzikální princip je vznik rezistence nepravděpodobný, mechanicky odstraňujeme hnidy tzv. všiváčkem nebo manuálně vlas po vlasu, což je samozřejmě neúčinnější.

Pokud se týká samotných parazitů, je zajímavé, že
vši preferují více vlasy umyté než mastné. Vši jsou na hladkém lesklém povrchu bezmocné - neudrží se.

 

Samička žije 30 dní, samec jen 15 dní. Veš se páří jen 1x za život. Polovina postižených vůbec netuší, že má vši. Svědění ve kštici u 4 z 5 postižených chybí. Bohužel vzniká rezistence, a to i zkřížená rezistence u účinných látek v přípravcích. Tato situace je nejspíše zapříčiněna nesprávnou nebo přerušovanou aplikací. Je vyšší v zemích, kde jsou účinné látky volně prodejné. Procedury nanášení jsou komplikované a zdlouhavé, odborné články a návody obtížné k porozumění.

 

Doporučení:

 1. Prohlédněte vlasy všem členům rodiny, důkladně, zvláště za ušima a na krku.
 2. Kontrolu provádějte denně. Nekoupejte děti ve společné vaně, nepoužívejte jednu osušku, hřeben apod.
 3. V případě nálezu vší nebo vajíček použijte okamžitě vhodný přípravek dle příbalového letáku a proveďte důkladnou hygienu a dezinfekci domácnosti: vyperte lůžkoviny, ručníky, oděvy, plyšové hračky, zkrátka vše, co mohlo být v kontaktu s hlavou postiženého, proveďte údržbu sedacího nábytku, čalounění, autosedaček, hřebeny, čelenky, sponky a gumičky lze vymrazit, pomáhá též žehlení….
 4. Ohlašte nález do kolektivu, kde se děcko vyskytovalo.
 5. Nevracejte děcko do kolektivu dříve, nežli bude mít vlasy čisté, bez živých vší i vajíček.
 6. Kontroly provádějte stále, pamatujte, že i jediná zapomenutá hnida může znovu spustit celý koloběh.
 7.  Čím více budeme všichni důslední, zodpovědní a ohleduplní, tím spíše se nám bude dařit předejít nezvladatelnému šíření a vše zvládnout ke společné spokojenosti. Personál MŠ bude hlavy dětí pravidelně a za dodržení všech hygienických opatření prohlížet a v případě nálezu bude bezodkladně kontaktovat zákonné zástupce dětí a provede školkovou údržbu a dezinfekci dle přesně stanovených vnitřních pravidel.

 

Děkujeme za pochopení ředitelka MŠ. (více v odborné literatuře či na prověřených webech)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Potravinové alergeny

Od 1.1.2015 platí pro školní jídelny, tedy i pro našeho dodavatele stravy J+J Říčany, nová povinnost informovat strávníky o možném výskytu alergenů v připravovaných pokrmech. Dodavatel našeho stravování plní svoji povinnost dle platné legislativy a informace k alergenním složkám v pokrmech získáte v případě potřeby u personálu výdejny stravování.

ZNAČENÍ ALERGENŮ V JÍDELNÍM LÍSTKU (J+J Říčany)

Od 13. 12. 2014 nám vzniká povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb., § 8 odstavec 10:

 

1) Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)

2) Korýši a výrobky z nich

3) Vejce a výrobky z nich

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj

8) Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)

13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich

 

ZPŮSOB ZNAČENÍ ALERGENŮ V NAŠÍ JÍDELNĚ:

Všichni odběratelé (školní výdejny stravování) dostávají spolu s jídelním lístkem i SEZNAM ALERGENŮ s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.

 

U P O Z O R N Ě N Í !

Školní jídelna, výdejna i vývařovna je povinna označit vyrobený či vydávaný pokrm alergenní složkou. Toto má však pouze funkci informativní - jako u každého výrobce potravin a pokrmů. Není možné se při výrobě a distribuci velkého počtu jídel věnovat strávníkům s potravinovou alergií individuálně. Tuto skutečnost si musí každý strávník či odběratel po upozornění zákonnými zástupci uhlídat sám.