Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

AKTUÁLNĚ:


středa 26. 5. POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ S MTU PRO TŘÍDU PALETKA – MALÝ ZPRACOVATEL ODPADŮ, v běžném dopoledním režimu MŠ.

POZOR!!!

 

MŠ BUDE OD 17. 5. 2021 OTEVŘENA PRO VŠECHNY DĚTI BEZ TESTOVÁNÍ, 7.00 - 16.30.


Více info v mailech, o změnách situace budu průběžně informovat - GS.


***

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA, PETŘÍKOV, příspěvková organizace


Zápis do Mateřské školy Pastelka, Petříkov,

příspěvková organizace

se sídlem: Petříkov č. p. 174, 251 69 – p. Velké Popovice

pro školní rok 2021 / 2022

s nástupem od 1. 9. 2021 se uskuteční

z důvodu pandemie COVID-19 a na základě doporučení, které vydalo MŠMT ČR následovně:

V pátek 7. 5. 2021 od 9 do 16 hodin

budou rodičům dětí s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v Petříkově a Radimovicích - vydány osobně veškeré potřebné formuláře! Prosím nepřicházejte s dětmi!!!

V pondělí 10. 5. 2021 od 9 do 16 hodin

si budou moci e-mailem na adresu: ghora@centrum.cz           zažádat o veškeré formuláře a přidělení zápisového registračního čísla rodiče všech ostatních dětí se zájmem o docházku.

Prosím uvádějte: jméno a příjmení dítěte, datum narození a adresu trvalého pobytu dítěte. Na emailovou adresu, ze které žádost přišla, případně jinou uvedenou, Vám budou odeslány veškeré dokumenty i potřebné informace.


Děkujeme za dodržení termínů i časů s ohledem na nestandardnost celého letošního chodu správního řízení!

 

*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·       Před zápisem se prosím seznamte s Kritérii pro přijímací řízení do naší školky, jsou na webových stránkách školky a  vyvěšeny na budově školky.

 

  ·       K zápisu je nutné dodat rodný list dítěte v prosté kopii.

 

  ·       Veškeré nezbytné formuláře k přijetí žáka do MŠ obdržíte, jak bylo sděleno výše.

 

·         K zápisu nepřicházejte osobně – platí pro rodiče nespádových dětí!!! Spádoví prosím přicházejte pouze v uvedený čas a termín, pouze jedna osoba, v případě, že by byl jiný zájemce o docházku do MŠ před Vámi, dodržujte předepsaný odstup. Samozřejmostí je zakrytí dýchacích cest respirátorem FFP2. Pokud byste měli jakékoliv příznaky virového respiračního onemocnění, rizikový kontakt, byli v karanténě nebo izolaci pro onemocnění COVID-19, informujte ředitelku školky telefonicky a domluvte se na jiném způsobu předání (GSM: 777 69 29 21).

 

·       Ve výjimečných případech zvláště souvisejících s nepříznivou epidemickou situací v republice lze pro převzetí formulářů akceptovat i prostou plnou moc pro zastupování od zákonných zástupců.

 

 V Petříkově, dne 14. 4. 2021                                                                                                              

 PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.                                                                                                              Miloš Kačírek ml.

 ředitelka Mateřské školy Pastelka, Petříkov                                                                                              starosta obce Petříkov

…………………………………………………………..................................................................................................….…….                                                                                            

Vyvěšeno dne: 14. 4. 2021                                                                                                                                                          Sejmuto dne: 23. 6. 2021


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA, PETŘÍKOV, příspěvková organizace

se sídlem: Petříkov č. p. 174, 251 69 – p. Velké Popovice

 

Informace pro zákonné zástupce dětí o zápisu k docházce

(předškolnímu vzdělávání) a průběhu správního řízení – přijímacího řízení

na školní rok 2021 / 2022

(upravuje Směrnice o přijímání k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Pastelka, Petříkov,

příspěvková organizace, kterou vydala ředitelka MŠ):

 

1.      informace o zápisu a termínech správního řízení:

·        zápis k předškolnímu vzdělávání se z důvodu pandemie COVID 19 a na základě nařízení, které vydala vláda ČR, bude s největší pravděpodobností shodně s loňským rokem konat v upravené podobě, a to ve dnech 7. 5. a 10. 5. 2021. Páteční termín 7. 5. 2021, v době 9.00 - 16.00, je určen výhradně pro děti s určenou spádovostí zřizovatelem – Petříkov a Radimovice. Pondělní termín 10. 5. 2021, v době 9.00 - 16.00, je určen pro nespádové zájemce o docházku.

·        konkrétní podobu zápisu sdělíme včas, tedy zdali se bude jednat o běžnou formu prezenčního zápisu nebo o zápis výhradně přes vzdálený a bezkontaktní přístup (žádost e-mailem, přidělení zápisového registračního čísla a odeslání formulářů elektronicky, zpět vyplněné náležitosti s přiloženou kopií rodného listu a dalších potřebných dokumentů také elektronicky),

·        termín odevzdání řádně vyplněných formulářů a příloh na ředitelství MŠ - do 24. 5. 2021, 11.00 hodin,

·        termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí – do 24. 5. 2021, 11.00 hodin, na ředitelství MŠ, a to vždy po telefonické domluvě (tel.: 777 69 29 21 – ředitelka MŠ - Dr. Strýčková),

·        termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí je do 24. 5. 2021, 11.00 hodin,

·        termín pro zveřejnění Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí – 7. 6. 2021. Seznam přijatých a nepřijatých dětí – jejich zápisových registračních čísel, bude zveřejněn na webových stránkách zřizovatele, MŠ, úřední vývěsce obce a na budově MŠ. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá / o nepřijetí bude odesláno úřední poštou, obojí potom založeno do složky dítěte a archivováno.  

·        proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství a sportu.

 

2.      Kritéria pro přednostní přijímání:

·        dítě s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v obci Petříkov a obecní části Radimovice, které je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, nebo mělo odklad povinné školní docházky.

·        dítě s určenou spádovostí zřizovatelem - trvalým pobytem v obci Petříkov a obecní části Radimovice, které do 31. 12. 2021 dovrší věk 3 let a starší, a to v posloupnosti dle data narození, od nejstarších k nejmladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.

·        dítě z ostatních nespádových obcí, které do 31. 12. 2021 dovrší věk 3 let a starší, a to v posloupnosti dle data narození, od nejstarších k nejmladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.

 

3.      Průběh přijímacího řízení:

·        přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se rozhoduje dle platného školského zákona a v souladu s platným správním řádem,

·        rozhodnutí o přijetí stanovuje, že ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, má toto dítě nárok na poskytování předškolního vzdělávání v konkrétní mateřské škole a zákonný zástupce dítěte je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání přesně podle platné legislativy,

·        doručením všech řádně vyplněných tiskopisů na ředitelství školky se zahajuje správní řízení o přijetí,

·        první lhůta bez zbytečného odkladu je do 30 dnů od zahájení správního řízení, kdy je správní orgán povinen vydat Rozhodnutí,

·        během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat kopie, opisy, atd.,

·        účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem,

·        správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem,

·        pro Rozhodnutí o přijetí je směrodatné splnění stanovených Kritérií během správního řízení.

Další informace:

·        informace o Zápisu se zveřejňují způsobem v místě obvyklým - webové stránky zřizovatele, úřední vývěska zřizovatele, webové stránky MŠ a budova MŠ, seznam přijatých a nepřijatých dětí – jejich zápisových identifikačních čísel, bývá zveřejněn shodně. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá / rozhodnutí o nepřijetí je odesíláno úřední poštou, obojí potom založeno do složky dítěte a archivováno,

·        proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který Rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství a sportu,

·        předškolnímu vzdělávání se zpravidla přijímají děti ve věku 3 – 6 let,

·        k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky. Pokud nelze takové dítě přijmout      z kapacitních důvodů, je zákonný zástupce dítěte informován o povinnosti obce, v níž má dítě místo trvalého pobytu, o zajištění zařazení dítěte do jakékoliv jiné mateřské školy,

·        dle platné legislativy jsou všechny děti přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte. To, zdali i v letošním roce shodně jako vloni, se z důvodu pandemie COVID 19 přistoupí k náhradnímu řešení, kdy potvrzení od lékaře plně nahradí čestné prohlášení rodiče o očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví spolu s doložením kopie očkovacího průkazu, sdělíme včas. Pouze v případě, že povinné očkování dítě nesplňuje, je třeba dodat lékařské potvrzení o tom, že dítě je proti nákaze imunní nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou zdravotní kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinný poslední rok předškolního vzdělávání a dětí s uděleným odkladem povinné školní docházky.

·        pokud není v rozhodnutí uvedeno jinak, přijímá se dítě k celodenní docházce. Pokud je odůvodněno a je v rozhodnutí stanovena zkušební lhůta, potom je na 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem nástupu dítěte do mateřské školy. Zkušební lhůta se stanovuje dle platné legislativy, nesmí přesáhnout 3 měsíce, a to především proto, že může nastat situace, že přijaté dítě nebude schopno se přizpůsobit podmínkám a režimu MŠ. Ve zkušebním období budou třídní učitelky s rodiči intenzivně komunikovat a spolupracovat na odstranění případných problémů. Pokud by se u dítěte i ke konci zkušebního období opakovaně vyskytovaly problémy, které by mohly ohrozit hygienicky a epidemiologicky nezávadné prostředí MŠ, zdraví dítěte nebo ostatních dětí, nebo které by narušovaly plynulost denního režimu ve školce např. opakovaná agresivita dítěte vůči ostatním, nerespektování pokynů učitelek, nespolupráce se zákonnými zástupci, zásadní hygienické potíže, nezvladatelné adaptační reakce, a další, ředitelka školy rozhodne o dalším postupu (jednání s PPP aj.,) event. ukončení docházky dítěte do mateřské školy ve zkušební době. Učiní tak písemně a na doporučení odborníků, tř. učitelek a po projednání s rodiči dítěte,

·        o přijetí zdravotně postiženého nebo dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemné žádosti zástupce dítěte, písemného vyjádření pediatra či odborného ošetřujícího lékaře a pedagogicko – psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření,

·        ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra, pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, dále pak po písemném oznámení zákonnému zástupci a to v případech, kdy se dítě po dobu delší jak dva týdny neúčastní bez omluvy předškolního vzdělávání, kdy zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ nebo zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo za stravu.


V Petříkově, dne 1. 2. 2021

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.                                                                                                                                              Miloš Kačírek ml.

ředitelka Mateřské školy Pastelka, Petříkov                                                                                                                              starosta obce Petříkov

………………………………………………………………….                                                                                              ………………………………..

 

Vyvěšeno dne: 24. 2. 2021                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 23. 6. 2021
*
UPOZORNĚNÍ

Na základě oznámení MZČR a z důvodu zhoršující se epidemiologické situace budou

respirátory třídy FFP2 povinné od 1.3.2021

uvnitř budov v celé České republice.  Proto bude od shodného data povinné pro všechny doprovázející osoby dětí v docházce do naší MŠ zakrytí úst a nosu při přivádění a vyzvedávání dětí tímto způsobem, též dezinfekce rukou nebo použití vlastních jednorázových rukavic.

S účinností od 21.3.2021 dále:

1. minimalizace pobytu doprovázejících osob v zařízení při příchodech a odchodech dětí,

2. důsledné užívání návleků nebo zouvání obuvi pro cestu do 1.NP budovy,

3. vpouštění maximáně 4 dětí s doprovody do šatnových prostor - před hlavním vchodem se potom prosím neshlukujte,

4. personál MŠ bude v kontaktu s dospělými osobami vybaven též FFP2 ochranou dýchacích cest,

5. děti si po příchodu, ještě před podáním ruky s personálem, půjdou umýt ruce do umývárny,

6. v době uzávěry MŠ, o víkendu, státním svátku apod. přidáváme zvláštní anticovidové dezinfekce povrchů.

 

Děkuji za respektování těchto nařízení!

ředitelka MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Podmínky provozu MŠ po dobu trvání potřeby dodržovat epidemiologická doporučení a nařízení z důvodu pandemie COVID-19,  

MŠ Pastelka, Petříkov a její provoz se bude řídit i po znovuotevření

1. 9. 2020

platnou legislativou, zejména školským zákonem a vyhláškou o předškolním vzdělávání.

Docházka do školky bude nadále ovlivněna situací související s pandemií COVID-19 a v závislosti na vývoji stavu pandemie se může situace měnit a vedení MŠ si vyhrazuje právo aktualizace opatření a celkového provozu MŠ s ohledem na ochranu zdraví svěřených dětí a personálu.

Návrat do školky bude možný za zpřísněných hygienických podmínek a vyloučení všech rizikových faktorů tak, jak je domluveno se zřizovatelem MŠ a dle vydaných dokumentů MŠMT ČR, KHS a MZ ČR.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní podmínky Mateřské školy Velké Popovice, p.o. po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření

11.05.2020 09:44

Otevření mateřské školy: 25. 5. 2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Docházka do školky nebude povinná ani u dětí předškolního věku a bude záležet pouze na rozhodnutí rodičů. Distanční výuka bude nadále pokračovat. V závislosti na vývoji stavu epidemiologie se může situace ještě změnit. Návrat do školky bude možný pouze v omezeném počtu dětí za přísných hygienických podmínek a vyloučení všech rizikových faktorů.

BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM BYLY ZASLÁNY EMAILEM.Více zde: https://www.msvelkepopovice.cz/news/provozni-podminky-materske-skoly-velke-popovice-p-o-po-dobu-trvani-potreby-dodrzovani-epidemiologickych-opatreni/

PROVOZ MŠ PASTELKA, PETŘÍKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OD 01. 09. 2020

VE TŘÍDĚ A NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

·        přezutí a převlečení, nutný dostatek všeho, erární oblečení se nesmí používat!

      akce pro veřejnost, rodiče, výlety se budou konat v omezené míře

prioritně hygienická opatření

·        stravování v běžném režimu

·        polední klid a vzdělávací program v běžném režimu

      standardní otevírací doba

VZDĚLÁVÁNÍ

·        preference pobytu na školní zahradě, zahradní pergole a v altánu

·        program v interiéru s ohledem na doporučení

·        vyjmutí hraček a didaktických předmětů evokujících kontakt s ústy z možnosti používání dětmi

·        pravidelné větrání prostor

·        důsledná hygiena

·        pro oslavy narozenin a svátků do odvolání z domova pouze balené!

·        hračky a předměty z domova, které nejsou k docházce nezbytné, nenosíme!

·        nepřítomnost přihlášeného děcka se omlouvá běžným způsobem 

      STRAVOVÁNÍ

·        standardní styk s vývařovnou J+J Říčany jako dosud

·        standardní výdej jídla a příjem zbytků v MŠ jako dosud

·        jídlo do jídlonosičů se nevydává

·        vlastní stravu smí přinášet pouze děti s doporučením od lékaře

·        plastové nádobí se nepoužívá, nápojové automaty pouze s asistencí personálu

·      veškeré nádobí se myje důsledně s využitím maximálních teplot, které mycí programy myček umožňují, v ruce se myje jen to, co nelze umístit do mycího programu, potom důsledně s využitím dostatečně teplé vody a dezinfekčních a mycích přípravků k tomu určených

ÚKLID

·        zajištění veškeré dezinfekce s virucidní aktivitou a ochrany ve spolupráci se zřizovatelem v dostatečném množství

·        poučení veškerého personálu před znovuotevřením o zpřísnění podmínek, vlastní organizaci, režimu i ředění dezinfekčních prostředků

·        pravidelná kontrolní činnost

·        pravidelná dezinfekce budovy i školní zahrady profesionály - atest

·        odpadky se likvidují denně za dodržení předepsaných opatření – vyjímatelné a jednorázové pytle

·        v průběhu dne probíhá dezinfekce povrchů a exponovaných míst

·        každý den po ukončení režimu MŠ probíhá důkladný úklid a dezinfekce využívaných prostor, doplnění nezbytného na další den

HYGIENA DĚTÍ A PERSONÁLU

·        po vstupu do třídy si děti myjí pod dozorem důkladně ruce

·        před každým jídlem si děti myjí pod dozorem důkladně ruce

·      využívají se dávkovače mýdla, jednorázové papírové utěrky, jednorázové papírové kapesníky, baktericidní spreje ovzduší, čističky vzduchu, antibakteriální rohože u dveří

OCHRANNÉ POMŮCKY

·       pedagogický personál rukavice, povinně vždy při přímém fyzickém kontaktu s dítětem z důvodu hygieny, při dopomoci se stravováním a při likvidaci odpadu

·         děti bez roušek

·        provozní personál rukavice, povinně během dne v době vydávání stravy, při dezinfekci a úklidu, likvidaci odpadu potom také

PODEZŘENÍ NA NÁKAZU

·        nikdo s příznaky infekčního respiračního onemocnění nesmí do budovy

·        pokud dítě v průběhu dne začne vykazovat příznaky COVID-19 bude okamžitě odděleno do samostatné místnosti s dozorem opatřených ochrannými pomůckami a kontaktován zákonný zástupce, který je povinen jej neprodleně vyzvednout a dále postupuje dle platných nařízení

·        pokud zaměstnanec v průběhu dne začne vykazovat příznaky COVID-19, okamžitě odchází domů a dále postupuje dle platných nařízení

·        zdravé děti a zaměstnanci v kolektivu se oddělí vždy od indisponovaného jedince, zajistí se použití ochranných pomůcek, celková organizace bezpečného provozu a dále se postupuje dle platných nařízení a instrukcí


Seznámení všech s tímto dokumentem i dalšími souvisejícími proběhlo v dostatečném předstihu všemi dostupnými a běžnými způsoby.

MŠ se řídí i po znovuotevření obecně platnou vzdělávací i další související legislativou!

 

Vedení MŠ si vyhrazuje právo změny a aktualizací s ohledem na vývoj celorepublikové situace související s COVID – 19.

 

Uvítáme, pokud použijete při vstupu do budovy dezinfekci rukou!

Děkujeme.

...............................................................................................................................
VŠI V MŠ se vyskytují nepravidelně po celý školní rok, proto níže ponecháváme informace o tomto parazitovi:


vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie-2  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-obrazek-fotografie-4  vsi-zavsiveni-pedikuloza-priznaky-lecba-3


Pedikulóza představuje po nachlazení druhou nejnakažlivější nemoc. Celosvětově se vyskytuje 500 druhů vší. V ČR je známo 26 druhů vší. Vši jsou krev sající, bezkřídlý šestinohý hmyz.


Životní cyklus vší trvá 17-21 dní, od hnidy přes larvu po dospělce. Žijí přibližně 2-3 týdny. Samičky stihnou naklást až 300 vajíček za život. U černovlasých jsou vši pigmentovanější než u blonďatých vlasů, což je dáno schopností vší změnit barvu své schránky. Tato adaptace ztěžuje diagnózu. Vši neskáčou ani nelétají, ale přelézají díky úzkému vlasovému kontaktu.


Různí autoři udávají u pedikulózy celosvětový nárůst. Toto tvrzení je podpořeno i zvyšujícím se prodejem insekticidů. 


Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti předškolního věku a školního věku mezi 7.- 8. rokem a 10-14 lety. Dívky jsou 4x častěji postiženy než chlapci.

 

Příznaky, projevy vší, zavšivení, pedikulózy

 • Svědění

Následně se může ve kštici objevit tzv. vyškrabaná kůže, dále zvětšení mízních uzlin a nespavost.

 

Kdo nejčastěji odhalí vši a hnidy

Přítomnost živých vší či hnid nejčastěji odhalí

 • rodiče - v 95 %,
 • ve 3 % škola,
 • v 1,5% kadeřník a
 • pouze v 0,5% pediatr.

 

Vši - léčba pedikulózy, zavšivení

Léčba (terapie) spočívá v likvidaci parazita, hnid a hygienických opatřeních.

Na našem trhu jsou k dostání lokální přípravky volně prodejné jak na přírodní bázi, tak s chemickými účinnými látkami. Přípravky nové generace obsahují látku dimeticon. Tato látka na bázi silikonového oleje proniká přes dýchací otvory vši do dýchacího systému a veš se následně zadusí. Na tento fyzikální princip je vznik rezistence nepravděpodobný, mechanicky odstraňujeme hnidy tzv. všiváčkem nebo manuálně vlas po vlasu, což je samozřejmě neúčinnější.

Pokud se týká samotných parazitů, je zajímavé, že
vši preferují více vlasy umyté než mastné. Vši jsou na hladkém lesklém povrchu bezmocné - neudrží se.

 

Samička žije 30 dní, samec jen 15 dní. Veš se páří jen 1x za život. Polovina postižených vůbec netuší, že má vši. Svědění ve kštici u 4 z 5 postižených chybí. Bohužel vzniká rezistence, a to i zkřížená rezistence u účinných látek v přípravcích. Tato situace je nejspíše zapříčiněna nesprávnou nebo přerušovanou aplikací. Je vyšší v zemích, kde jsou účinné látky volně prodejné. Procedury nanášení jsou komplikované a zdlouhavé, odborné články a návody obtížné k porozumění.

 

Doporučení:

 1. Prohlédněte vlasy všem členům rodiny, důkladně, zvláště za ušima a na krku.
 2. Kontrolu provádějte denně. Nekoupejte děti ve společné vaně, nepoužívejte jednu osušku, hřeben apod.
 3. V případě nálezu vší nebo vajíček použijte okamžitě vhodný přípravek dle příbalového letáku a proveďte důkladnou hygienu a dezinfekci domácnosti: vyperte lůžkoviny, ručníky, oděvy, plyšové hračky, zkrátka vše, co mohlo být v kontaktu s hlavou postiženého, proveďte údržbu sedacího nábytku, čalounění, autosedaček, hřebeny, čelenky, sponky a gumičky lze vymrazit, pomáhá též žehlení….
 4. Ohlašte nález do kolektivu, kde se děcko vyskytovalo.
 5. Nevracejte děcko do kolektivu dříve, nežli bude mít vlasy čisté, bez živých vší i vajíček.
 6. Kontroly provádějte stále, pamatujte, že i jediná zapomenutá hnida může znovu spustit celý koloběh.
 7.  Čím více budeme všichni důslední, zodpovědní a ohleduplní, tím spíše se nám bude dařit předejít nezvladatelnému šíření a vše zvládnout ke společné spokojenosti. Personál MŠ bude hlavy dětí pravidelně a za dodržení všech hygienických opatření prohlížet a v případě nálezu bude bezodkladně kontaktovat zákonné zástupce dětí a provede školkovou údržbu a dezinfekci dle přesně stanovených vnitřních pravidel.

 

Děkujeme za pochopení ředitelka MŠ. (více v odborné literatuře či na prověřených webech)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Potravinové alergeny

Od 1.1.2015 platí pro školní jídelny, tedy i pro našeho dodavatele stravy J+J Říčany, nová povinnost informovat strávníky o možném výskytu alergenů v připravovaných pokrmech. Dodavatel našeho stravování plní svoji povinnost dle platné legislativy a informace k alergenním složkám v pokrmech získáte v případě potřeby u personálu výdejny stravování.

ZNAČENÍ ALERGENŮ V JÍDELNÍM LÍSTKU (J+J Říčany)

Od 13. 12. 2014 nám vzniká povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb., § 8 odstavec 10:

 

1) Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)

2) Korýši a výrobky z nich

3) Vejce a výrobky z nich

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj

8) Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)

13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich

 

ZPŮSOB ZNAČENÍ ALERGENŮ V NAŠÍ JÍDELNĚ:

Všichni odběratelé (školní výdejny stravování) dostávají spolu s jídelním lístkem i SEZNAM ALERGENŮ s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.

 

U P O Z O R N Ě N Í !

Školní jídelna, výdejna i vývařovna je povinna označit vyrobený či vydávaný pokrm alergenní složkou. Toto má však pouze funkci informativní - jako u každého výrobce potravin a pokrmů. Není možné se při výrobě a distribuci velkého počtu jídel věnovat strávníkům s potravinovou alergií individuálně. Tuto skutečnost si musí každý strávník či odběratel po upozornění zákonnými zástupci uhlídat sám.