Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

·         první lhůta bez zbytečného odkladu je do 30 dnů od zahájení správního řízení, kdy je správní orgán povinen vydat Rozhodnutí,

·         během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat kopie, opisy, atd.,

·         účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem,

·         správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním stavem,

·         pro Rozhodnutí o přijetí je směrodatné splnění stanovených Kritérií během správního řízení.

Další informace:

·         informace o Zápisu se zveřejňují způsobem v místě obvyklým - webové stránky zřizovatele, úřední vývěska zřizovatele, webové stránky MŠ a budova MŠ, seznam přijatých a nepřijatých dětí – jejich zápisových identifikačních čísel, bývá zveřejněn shodně. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá / rozhodnutí o nepřijetí je odesíláno úřední poštou, obojí potom založeno do složky dítěte a archivováno,

·         proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který Rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství a sportu,

·         předškolnímu vzdělávání se zpravidla přijímají děti ve věku 3 – 6 let,

·         k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky – povinné vzdělávání ze zákona.

·         dle platné legislativy jsou všechny děti mladší nežli předškolní (pětileté v období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 event. tzv. odkladové) přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte,

·         pokud není v rozhodnutí uvedeno jinak, přijímá se dítě k bezpodmínečné celodenní docházce, pokud je uvedena zkušební lhůta - odůvodněno, počíná tato běžet 1. dnem nástupu dítěte do mateřské školy. Zkušební lhůta se stanovuje dle platné legislativy, nesmí přesáhnout 3 měsíce, a to především u dětí, kde je riziko vzniku situace, že přijaté dítě nebude schopno se přizpůsobit podmínkám a režimu MŠ. Ve zkušebním období budou potom třídní učitelky s rodiči intenzivně komunikovat a spolupracovat na odstranění případných problémů. Pokud by se u dítěte i ke konci zkušebního období opakovaně vyskytovaly problémy, které by mohly ohrozit hygienicky a epidemiologicky nezávadné prostředí MŠ, zdraví dítěte nebo ostatních dětí, nebo které by narušovaly plynulost denního režimu ve školce např. opakovaná agresivita dítěte vůči ostatním, nerespektování pokynů učitelek, nespolupráce se zákonnými zástupci, zásadní hygienické potíže, nezvladatelné adaptační reakce a další, ředitelka školy rozhodne o ukončení docházky dítěte do mateřské školy ve zkušební době. Učiní tak písemně a na doporučení třídních učitelek a po projednání s rodiči dítěte.

·         o přijetí zdravotně postiženého nebo dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a potřebou podpůrných opatření do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemné žádosti zástupce dítěte, písemného vyjádření pediatra či odborného ošetřujícího lékaře a pedagogicko – psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření,

·         ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra, pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, dále pak po písemném oznámení zákonnému zástupci a to v případech, kdy se dítě po dobu delší jak dva týdny neúčastní bez omluvy předškolního vzdělávání, kdy zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ nebo zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo za stravu. Toto neplatí pro děti předškolní (pětileté v období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 event. tzv. odkladové), které mají poslední rok předškolního vzdělávání povinný ze zákona.

 

V Petříkově, dne 27. 1. 2017

se sídlem: Petříkov č. p. 174, 251 69 – p. Velké Popovice

pro školní rok 2017 / 2018

s nástupem od 1. 9. 2017

se uskuteční:

v pátek 12. 5. 2017 od 9 do 11 hodin

pouze pro děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti:         v Petříkově a Radimovicích!

a v pondělí 15. 5. 2017 od 9 do 12 hodin

pro děti s trvalým pobytem mimo Petříkov a Radimovice,

v budově mateřské školy.

 


Děkujeme za dodržení časů s ohledem na výchovně-vzdělávací práci s dětmi a stravování i odpočinek dětí!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·         Před zápisem se prosím seznamte s Kritérii pro přijímací řízení do naší školky, jsou na webových stránkách obce, webových stránkách školky, na budově školky a na úřední vývěsce obce.

 

·         K zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

·         Veškeré nezbytné formuláře k přijetí žáka do MŠ obdržíte při zápisu.

 

·         K zápisu přijďte prosím v doprovodu dítěte, které chcete zapsat. V případě nemoci dítěte si můžete telefonicky na čísle 777 69 29 21 sjednat náhradní termín zápisu.

 

·         K zápisu postačí pouze jeden zákonný zástupce, ale oba jsou vítáni. Ve výjimečných případech lze akceptovat i notářsky ověřenou plnou moc pro zastupování od zákonných zástupců.


V Petříkově, dne 27. 1. 2017                                                                                                                   

PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.                                                                                                                Miloš Kačírek ml.

ředitelka Mateřské školy Pastelka, Petříkov                                                                                                starosta obce Petříkov

……………………………………………………………….…….                                                           …………………..………..……..

Vyvěšeno dne: 29. 1. 2017                                                                                                                                                           Sejmuto dne: 9. 6. 2017