Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

Historie


stavba_skolkystavba mateřské školky Pastelka započala 1. 9. 2010. Celý projekt mohl vzniknout díky obrovskému úsilí a nasazení mnoha lidí a v neposlední řadě především díky dotaci ze státního rozpočtu. Celý průběh výstavby probíhal uspokojivě, v mnohém byl však komplikován paralelní výstavbou kanalizace a vodovou v obci, ale i přesto se podařilo dodržet termín a zápis do MŠ ohlásit téměř symbolicky také na 1. a 2. 9., avšak roku 2011. Prvním školním dnem školního roku 2011 / 2012 bylo 19. 9.Na základě zákonného výběrového řízení byla do funkce ředitelky MŠ vybrána PhDr. Gabriela Strýčková, Ph.D., která dále uvádí:

„MŠ Pastelka má kapacitu 53 míst. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Budova zařízení je moderní, splňuje všechny požadavky dohlížejících orgánů pro zařízení tohoto typu, má však navíc i mnohé „vychytávky“, které vznikly díky zkušenostem a praktickému přístupu paní projektantky Ing. Zlatuše Buzické a Projektovému atelieru Arkus. Za zmínku stojí například interiér šaten, dokonalost hygienického zázemí, velmi vysoký standard ve vybavení školní jídelny – výdejny, nad kterým dohlížel osobně p. Karel Růžička – firma GastroTechnik, velmi praktický nábytek ve třídách a jeho skladba, nad kterou dohlížela Ing. arch. Tereza Buzická, nadstandardní prostor učebny pro volnočasové kroužky, jejichž průběh tak nebude nijak zasahovat do běžného režimu zařízení, zvláštní koncepce třídy v prvním podlaží, která díky nevšední architektonice - pevným stavebním prvkům – minischodiště na balkón a podpěrných trámů střechy - imituje variantu dětského hlediště a jeviště pro dramatické programy, dále balkón a pergola, zahradní toaleta a v neposlední řadě i umělý sáňkovací svah na zahradě a další.

Provozní personál - 2 osoby - byl zcela záměrně vybírán z uchazeček s trvalým pobytem v obci, pedagogický personál - 4 osoby - byl vybírán na základě výběrového řízení. Určitou zvláštností a jistě i devizou je skutečnost, že díky velmi širokému spektru oborů vzdělání i oblastí praktických zkušeností našich pedagogů budeme dětem moci nabídnout kolektiv, který bude zahrnovat ve čtyřech osobách nejen učitele, ale i vychovatele, zahradníka, knihovníka, řemeslníka, výtvarníka, designéra, zdravotníka, výživáře, sportovce, lektora pro volný čas, aj. U všech pedagogických pracovníků je počítáno s povinností neustálého doplňování vzdělání ve smyslu účasti na akreditovaných kurzech, školeních, seminářích, předpokládá se stálá aktualizace znalostí, zkušeností a metodik pro práci s dětmi a předškolní vzdělávání, osobní iniciativa a flexibilita. O budovu i zahradu budeme pečovat společně s Technickými službami Obce.

Zařízení je přihlášeno do různých projektů v oblasti environmentální výchovy, recyklování, zdravotnické osvěty, výchovy apod., též bude snaha tvořit a předkládat žádosti do grantových soutěží a dotační tituly ve snaze získat prostředky pro další zdokonalování zcela nedovybavených a nedokončených částí.

Celodenní program školky vychází ze závazného a zákonem daného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT, je však obohacen o prvky alternativní, ne zcela standardní a takové, které napomohou vytvořit dětem prostředí klidné, podnětné, přátelské, bezpečné, zábavné a umožní setkávání se s nezcela běžnými technikami výtvarnými, poskytnou dětem hudební a taneční doprovod v průběhu docházky, v rámci volnočasových aktivit nabídnou i anglický jazyk, keramiku, hru na zobcovou flétnu, výtvarná tvoření aj. Samozřejmostí je zvýšený důraz na předškolní přípravu dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, dny se školní aktovkou, návštěva v 1. třídě ZŠ, zvýšená pozornost v péči o zdravé zoubky, správné držení těla, prevenci plochých nožiček, dále pak ranní zdravotní filtr, logopedický screening a intervence, grafomotorický creening a intervence, otužování, pobyty s dětmi venku za téměř každého počasí, pobyty ozdravné mimo Petříkov, výlety, kulturní akce, spolupráce s různými organizacemi a firmami tak, aby dětem umožnily kontakt se zvířátky, okolním světem a poskytly důležité zkušenosti, informace a nezapomenutelné, nevšední zážitky.

V průběhu dne probíhá ve školce izolovaně program pro jednotlivé třídy, ale i aktivity, kdy děti z obou tříd spolupracují vzájemně tak, aby získaly zkušenost spolupráce s mladším nebo starším kamarádem, zkušenost vzájemné kooperace a pomoci. Do programu jsou komponovány prvky odpovídající Školnímu vzdělávacímu programu a potažmo Třídnímu vzdělávacímu programu. I pro období letních prázdnin plánujeme alespoň krátký prázdninový provoz podléhající upravené formě denního režimu a zábavnějšího programu v duchu dětských táborů pro nejmenší.

Samozřejmostí jsou tyto webové stránky, kde budou k dispozici veškeré zásadní i méně důležité informace: závazné dokumenty, tiskopisy a formuláře, fotogalerie, aktuality, novinky a zajímavosti, kontakty a další. Pravidelným se stane i „Okénko do Pastelky“ – rubrika petříkovského zpravodaje a publikace v regionálním měsíčníku Zápraží. Na tomto místě poznáte podrobněji personál zařízení, nahlédnete pod pokličku zájmových kroužků, dozvíte se, co právě děláme, co se učíme, na co se těšíme a co již máme za sebou a samozřejmě na co Vás pozveme.

Co říci závěrem? V období minulém jsme rozhodně nezaháleli, podnikli jsme opravdu vyčerpávající maraton přes nespočet úředních budov a kanceláří, tvořili jsme a podepisovali množství dokumentů a tiskopisů a současně se věnovali i přípravám všeho nezbytného v budově zařízení a finálnímu vybavení, úklidu a dokončení. Doufáme, že se nám podařilo vytvořit takové zařízení, které nabídne dětem i jejich rodičům maximum, že se nám podařilo všechny drobné nedostatky začínajícího provozu rychle „vychytat“ a věříme, že o co složitější a těžší byly začátky, o to hladší a jednodušší bude pak chod mateřinky po další desetiletí.

Rádi bychom, aby po tzv. „záběhu“, řekněme od nového kalendářního roku, mohla školka sloužit po své zavírací době i veřejnosti, aby nabídla zázemí pro případné volnočasové aktivity i dětem školou povinným, rodičům a seniorům. Zvažujeme výhledovou spolupráci s odborníky pro přednáškovou činnost, večerní kursy aj. A již v tento okamžik Vás můžeme pozvat do sochařské dílny! Samozřejmě se těšíme i na spolupráci s Obecním úřadem, obecními spolky, jednotlivci a především nadšenci ve smyslu nezištné pomoci při pořádání akcí s účastí veřejnosti, ať již v rámci oslav některých svátků nebo třeba jen tak, abychom se lépe poznali a petříkovské děti měly nač vzpomínat.

Asi tak jako všude ve státní sféře budeme i mi muset bojovat s finančními normativy, proto jakákoliv sponzorská či dárcovská pomoc ze strany Vás, obyvatel obce, rodičů, drobných podnikatelů, firem aj. bude pro nás velmi důležitá a náležitě ji oceníme! Najdete-li způsob, jak podpořit naši práci a nadšení, odměnou Vám bude nejen upřímný vděk všech zaměstnanců zřizovatele a zařízení, dětí a jejich rodičů, ale i publicita v rámci veškerých našich možností – regionální tisk, umístění Vašich bannerů na naše webové stránky, loga na naši budovu, prezentace v rámci akcí s účastí veřejnosti, Dnů otevřených dveří apod.


Pokud se sami rozhodnete našemu zařízení vypomoci, nebo víte o někom, kdo by se chtěl stát naším patronem, partnerem či sponzorem, podrobnější informace získáte u ředitelky zařízení.