Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace

KATEGORIZACE PRACÍ MŠ PASTELKA, PETŘÍKOV, příspěvková organizace

 

Na základě zákonné povinnosti kategorizovat práce a dle platné legislativy (§ 37 a následující zákona č. 258 / 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedla ředitelka MŠ Pastelka, Petříkov, příspěvková organizace kategorizaci prací a zařadila veškeré práce vykonávané v MŠ do 1. kategorie orgánu veřejného zdraví.Na základě této kategorizace není třeba podávat návrh ani oznámení na příslušnou KHS. Kategorizace byla provedena dle přiložené dokumentace.Odůvodnění: zaměstnanci nejsou v době pracovního výkonu exponováni žádnými chemickými a dalšími škodlivými látkami, ionizujícím a neionizujícím zářením, elektromagnetismem, nepřiměřenou pracovní polohou, extrémní fyzickou zátěží, extrémním teplem nebo chladem, extrémním tlakem vzduchu, extrémně zatěžujícími psychickými činiteli ani biologickými činiteli, nemají zvýšenou zrakovou ani sluchovou zátěž, nepracují v prostředí zatíženém prachem, hlukem, vibracemi ani se specifickými pracovními prostředky a zařízeními, které by mohly mít za následek poškození zdraví. Pracovní prostředí je velmi podobné běžnému domácímu prostředí, přípravky a prostředky v práci používané jsou též totožné s běžnými, v domácnostech používanými. Za podstatné též považujeme, že úseky zařízení nebyli ani v době kolaudace a kontroly KHS označeny za ty, které by měly spadat do zvýšené kategorie zátěže.Na základě platné legislativy – novela zákona 373 / 2011 Sb., (účinnost ode dne 1. 4. 2012) a výše uvedeného rozhodnutí bude požadována preventivní lékařská prohlídka zaměstnanců takto:- zaměstnanci do 50 let …………. 1 x za 5 (6) let- zaměstnanci nad 50 let …………. 1 x za 3 (4) roky
V Petříkově dne 8. 8. 2012PhDr. Gabriela Strýčková, Ph. D.


ředitelka MŠ