Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace
Logopedie

Logopedickou péči provádí v naší MŠ logoped a speciální pedagog Mgr. Petra Pelikánová.


Zařazení do logopedické péče předchází logopedický screening.

K vyšetření logopedem je možné nahlásit se u ředitelky MŠ nebo u logopeda přímo.

Screening probíhá zpravidla v úvodu školního roku a v pololetí. Logopedická péče, která bývá zpravidla jeden pravidelný den v týdnu - odpoledne, probíhá po celý školní rok.

Přesný harmonogram tohoto odpoledne je utvářen vždy v den předcházející logopedické péči tak, aby v běžné docházce chybějící děti, které jsou současně do péče zařazené, neblokovaly časový prostor vymezený pro péči a nevznikaly tím zbytečné prostoje. Rodiče vždy dostávají harmonogram v elektronické podobě mailem a formou tištěné vývěsky v MŠ, případné nečekané posuny se potom řeší formou sms zpráv a individuální, třeba i telefonickou dohodou s rodiči.

Každému dítěti je věnováno 20 - 45 minut intenzívní péče dle potřeby, přítomnost rodičů je vhodná, vítaná a doporučovaná, péče však probíhá i v případě jejich nepřítomnosti. Děti mají sešity pro záznamy o péči a o úspěších, dostávají i další materiály, péče probíhá v pomocné učebně MŠ tak, aby nenarušovala běžný odpolední režim.

Úhrada za péči nepodléhá finančnímu hospodaření MŠ a je pouze v kompetenci logopedky, která vlastní potřebné živnostenské oprávnění pro tuto činnost a je OSVČ. V případě, že dítě zvládne svůj řečový problém, je po dohodě s rodiči a po informaci MŠ z logopedické péče vyřazeno. Pro úspěch péče je třeba i domácí opakování a procvičování.

Detailnější info Vám podá logoped osobně v budově MŠ nebo ředitelka MŠ.