Jméno:
Heslo:
Neznám
heslo

Návod na užívání stránek
                 
Mateřská škola Pastelka, Petříkov
                                                                                                 
příspěvková organizace


Plán DVPP


Ředitelka MŠ Pastelka Petříkov, příspěvková organizace vydává v souladu se statutem školy a podle

§ 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení vyhlášky

č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi

a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění tento plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP).

 

1. Účel

Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v příslušném

školním roce i v dlouhodobém horizontu.

 

Samostudium pedagogických pracovníků podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických

pracovnících v platném znění (dále jen ZPP) je čerpáno pouze v omezeném a nezbytně nutném množství v průběhu školního roku, většinově bude součástí plánu čerpání dovolené a musí být jakýmkoliv způsobem prokazováno ředitelce MŠ – ukázkové praktické lekce, ústní informace s doprovodným materiálem, písemné zpracování, výstupy v přípravách vzdělávacích bloků pro děti a při plnění třídních programů – viz kontrolní a hospitační činnost ředitelky, porady apod.

 

2. Základní podmínky

DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad:

-

Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost

vzdělávat se v různých formách a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v tomto

plánu.

-

Vzdělávání akreditované bude mít přednost před ostatním, avšak i neakreditované vzdělávání bude umožňováno v případě, že jej pedagog využívá pravidelně a prokazatelně v rámci třídního vzdělávacího procesu a jiný pedagog jej s ohledem na talent či individuální schopnosti či dovednosti neumí (hry na hudební nástroje, dětská jóga, specializované metodiky výtvarné apod.).

 

Za zásadní je potom považováno a maximálně upřednostňováno studium dle platné legislativy, tj. pro získání odpovídající kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo pracovním zařazení

(studium manažerské, funkční pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, studium předškolní pedagogiky apod.). Toto má potom absolutní přednost před dalším studiem.

-

Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet školy.

-

Po dohodě se zřizovatelem a v případě čerpání financí z rozpočtu MŠ pro úhradu za DVPP může být s pracovníkem absolvujícím studium uzavřena kvalifikační dohoda, která bude přesně specifikovat případné studijní úlevy a náhrady a jiné.

-

Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel školy, je pro pracovníky školy

podle platného zákoníku práce povinná.

-

Přesnou organizaci a chod DVPP ve škole upravuje platná legislativa, např.: Zákon o ped. pracovnících,

Vyhláška o DVPP, Vyhláška MŠMT aj.

 

DVPP se organizuje na VŠ, samostudiem, účastí na vzdělávacích akcích v jiných zařízeních. Dokladem o absolvování je potom platné vysvědčení, osvědčení, certifikát, apod.

 

Prostřednictvím plánu pro DVPP se snaží ředitelka školy vytvářet předpoklady pro stálý profesní růst všech zaměstnanců. Jasnou strukturací zájmů o určité oblasti života školy lze dosáhnout efektivního využívání finančních prostředků. Při vysílání na semináře a školení je vždy nutno brát v úvahu aktuální personální situaci a přizpůsobit rozsah vzdělávacích aktivit každého pracovníka potřebám školy jako celku a to i s ohledem na dodržení základních bezpečnostních pravidel.


3. Plnění v jednotlivých letech


Pravidelně probíhají školení PO + BOZP, PP, řidičů referentů a HACAP + zabezpečovacího systému ALKOM, práce s interaktivní tabulí, a další instruktáže.DVPP a DVNP

školní rok 2011 / 2012

ředitelka školy:


Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení pořádané NIDV Praha

*

1. Celostátní konference: Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v mateřské škole, Forum, s. r. o. 

+ samostudium


učitelky:


Seminář pořádaný ČSOP a Středočeskou Mrkvičkou: Prožíváme barvy všemi smysly, VOŠ JABOK Praha

*

Pedagogická exkurze v Dětském klubu Šárynka (lesní mateřská škola) s doprovodem a výkladem odborné garantky DKŠ Terezy Vošahlíkové, hospitace na programu, aj.

*

+ samostudium
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

školní rok 2012 / 2013

 

ředitelka školy:

Mezinárodní konference: Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj - školka blízká přírodě

 

studium: Předškolní a mimoškolní pedagogika, VOŠ-SOŠ-ZŠ MILLS, s. r. o., 1. ročník

 

12. Středočeská Mrkvová konference (Les ve škole a škola v lese, Podzimní příroda řečí hudby, Jak číst s nečtenáři, Zelený ostrov...)

 

vzdělávací program NIDV Praha - Už půjdu do školy? Školní zralost dítěte

 

Seminář pořádaný ČSOP a Středočeskou Mrkvičkou: Skákal pes přes oves...., VOŠ JABOK Praha

 

Seminář pořádaný firmou STABILO: Grafomotorika v PV a diagnostika dětské kresby, ZŠ Velké Popovice

 

3. Celostátní konference: Nové metody práce s dětmi, Forum s. r. o.

+ samostudium

 

učitelky:

 

Seminář pořádaný ČSOP a Středočeskou Mrkvičkou: Vodní inspirace, VOŠ JABOK Praha

 

Alternativní přístupy v pedagogice - prvky Montessori pedagogiky v praxi MŠ

 

vzdělávací program NIDV Praha - Agrese a agresivita u dětí a mládeže pro učitelky MŠ

 

vzdělávací program NIDV Praha - Sociální dovednosti předškolního pedagoga I. a II.

 

vzdělávací program NIDV Praha - Prosociální činnosti v PV

 

seminář pořádaný Ekocentrem Podhoubí, Praha 4 - Proč být s dětmi venku?

 

seminář pořádaný Ekocentrem Podhoubí, Praha 4 - Vývojová dynamika

 

+ samostudium

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

školní rok 2013 / 2014

 

ředitelka školy:

 

studium: Předškolní a mimoškolní pedagogika, VOŠ-SOŠ-ZŠ MILLS, s. r. o., 2. ročník, ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou v červnu 2014

 


Mozek a stres - přednáška Prof. MUDr. F. Koukolíka, DrSc.  - pořádáno APV na PedF UK

*

Seminář "Neklidné a nesoustředěné děti (zejména s ADHD) v mateřské a základní škole", pořádaný Institutem pro další vzdělávání, Praha 6učitelky:

 

vzdělávací program NIDV Praha - Sociální dovednosti předškolního pedagoga I. a II.

 

 

seminář: Podzimní zpívání, pořádaný vzdělávací institucí Tandem, Hradec Královéseminář: Pohybové hry s hudbou, pořádaný vzdělávací institucí Tandem, Hradec Králové

 

 

vzdělávací program: Hry pro aktivní odpočinek a osobnostní rozvoj, pořádané Studiem aktivit a vzdělávání Praha - 2 osoby

 

 

e-learningový kurz: Kompetence pracovníků škol při podezření na syndrom CAN, pořádaný IREASvzdělávací program: Interpretace a doprovod písní pro děti, pořádané Studiem aktivit a vzdělávání v Praze

 

 

+ samostudium

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


školní rok 2014 / 2015

 

ředitelka školy:


vzdělávací program: Nepodceňujte dětské kreslení aneb dětský obraz jako zrcadlo dětského prožívání, pořádá Krajské pracoviště NIDV Praha

*

vzdělávací preventivní program: Aktivní útočník ve školském zařízení, pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje a Policie z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje pro pracovníky školských zařízení

*

odborná konference: Úrazy dětí ve školách - odpovědnost ředitelů, prevence a pojištění... aneb jak předejít právním a finančním postihům, které mohou být spojeny se školními úrazy, pořádá společnost Seminaria, člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

*

seminář grafomotoriky a diagnostiky dětské kresby pro předškolní vzdělávání, AKTIP - Bc. Iva Pasková, Praha

*

vzdělávací program: Razítka, šablony a potisk textilu, Muzeum Říčany

+ samostudium


učitelky:


Letní škola: Učíme řemesla: Textil, realizováno Muzeem Říčany a Asociací lesních MŠ v rámci projektu financovaného Evropským sociálním fondem a ze státního rozpočtu ČR

*

Letní škola: Učíme řemesla: Dřevo, realizováno Muzeem Říčany a Asociací lesních MŠ v rámci projektu financovaného Evropským sociálním fondem a ze státního rozpočtu ČR

*

studium Spediální pedagogika - vychovatelství, Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK)

*

vzdělávací program: Výtvarné inspirace na čtvero ročních dob, pořádá Krajské pracoviště NIDV Praha

*

kurz první pomoci zážitkem ZdrSEM

*

vzdělávací akreditovaný program MŠMT ČR, rekvalifikační kurz: Zdravotník zotavovacích akcí, Český červený kříž

*

vzdělávací program: Razítka, šablony a potisk textilu, Muzeum Říčany


+ samostudium

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


školní rok 2015 / 2016

 

ředitelka školy:

seminář grafomotoriky a diagnostiky dětské kresby pro předškolní vzdělávání - pokračování, AKTIP - Bc. Iva Pasková, Praha

*

akreditované školení na téma: Uchovávání a vyřazování dokumentů v souvislosti se zákonem o archivnictví a spisové službě a vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby,  NOVEKO, Praha

*

vzdělávací program: Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích, pořádá Krajské pracoviště NIDV Praha

*

vzdělávací program formou konference: Jak připravit dítě na přechod do ZŠ, pořádá Nakladatelství Dr. J. Raabe, Praha

*

seminář: Úspěšní vychovávají své děti jinak...", Mgr. M. Hubatka, pořádá ZŠ TGM Mnichovice

+ samostudium


učitelky:

seminář grafomotoriky a diagnostiky dětské kresby pro předškolní vzdělávání, AKTIP - Bc. Iva Pasková, Praha

*

studium Spediální pedagogika - vychovatelství, Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (UJAK)

*

vzdělávací program: Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ, pořádá Krajské pracoviště NIDV Praha

*

vzdělávací program: Tóny jara, pořádaný vzdělávací institucí TANDEM Hradec Králové

*

vzdělávací program: Jak na kooperativní činnosti v MŠ, pořádá Krajské pracoviště NIDV Praha

+ samostudium

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

školní rok 2016 / 2017

ředitelka školy:

konference: Aktuální otázky předškolního vzdělávání, pořádáno APV a Ped.Fa. UK

*

výtvarný textilní workshop Ireny Slavíkové: Gorjussky, pořádáno ALADINE - TWINT Praha

*

výtvarný textilní workshop Ireny Slavíkové: Flower power, pořádáno ALADINE - TWINT Praha

*

seminář grafomotoriky a diagnostiky dětské kresby pro předškolní vzdělávání, AKTIP - Bc. Iva Pasková, Praha

*

společný vzdělávací seminář ředitelů MŠ v rámci projektu MAP v ORP Říčany: Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání - děti od dvou let v MŠ, změny školského zákona, povinná předkolní docházka - Mgr. J. Vatalová MŠMT ČR, odbor školství a kultury v Říčanech

*

seminář: Motivace v době blahobytu..., PhDr. M. Jelínek, Ph.D., pořádá ZŠ TGM Mnichovice

*

konference: Bezpečná škola pořádaná pod záštitou MŠMT ČR a ČŠI

+ samostudium


učitelky:

vzdělávací program: Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ, pořádaný Krajským pracovištěm NIDV Praha

*

studium Speciální pedagogika - vychovatelství, Univerzita Jana Amose Komenského praha s.r.o. (UJAK)

*

vzdělávací program: Jak komunikovat s rodiči, pořádaný Vzdělávací agenturou Praha

+ samostudium

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

školní rok 2017 / 2018

ředitelka školy:

konference: Jak učit, žít a nezbláznit se v MŠ, pořádaná Infra pod záštitou MŠMT ČR

*

kurz: dekorování textilu a textilní projekty ve škole - malba na textil, razítka, šablony a tekuté barvy, dokončovací efekty, pořádáno Twint - Aladine Praha

*

seminář grafomotoriky a diagnostiky dětské kresby pro předškolní vzdělávání, AKTIP - Bc. Iva Pasková, Praha

*

konference: Vedení MŠ v roce 2018 - GDPR, financování, zdravotnické úkony, pořádáno Forum Praha

*

vzdělávací akce Z 20: Ústní hygiena dětí předškolního věku, pořádáno Kalokagathie ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje

 

*

vzdělávací akce - konference: Dítě v centru pozornosti, pořádáno RAABE Praha

*

konference: Bezpečná škola pořádaná pod záštitou MŠMT ČR a ČŠI

+ samostudium


učitelky:

vzdělávací program: BOZ a právní problematika pedagogického dohledu v MŠ, pořádáno NIDV Praha

*

kurz: dekorování textilu a textilní projekty ve škole - malba na textil, razítka, šablony a tekuté barvy, dokončovací efekty, pořádáno Twint - Aladine Praha

*

akreditovaný kvalifikační kurz: Studium pro asistenty pedagoga, pořádáno MILLS, s.r.o.

*

vzdělávací program: Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou - vítání jara, pořádáno vzdělávací institucí TANDEM Hradec Králové

*

seminář grafomotoriky a diagnostiky dětské kresby pro předškolní vzdělávání, AKTIP - Bc. Iva Pasková, Praha

*

seminář: Umíte to s pohádkou?, pořádáno Portál Praha

+ samostudium


provozní personál:


Školení o hygienických předpisech ve školním stravování, pořádáno Odborem školství a kultury v Říčanech a KHS


+ samostudium

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

školní rok 2018 / 2019ředitelka školy:


Letní škola pro pedagogy MŠ - seminář: Školní zralost s Mgr. J. Bednářovou, pořádá MAP ORP Říčany

*

seminář grafomotoriky a diagnostiky dětské kresby pro předškolní vzdělávání, ARTeTERAPIE, Bc. Iva Pasková, Praha

*

přednáška: Bezpečné chování v digitálním světe, Z. Pavelcová a J. Kršňák, pořádá ZŠ TGM Mnichovice a ROSa

*

pracovní setkání s tématy: Děti se syndromem CAN a Poruchy chování v předškolním věku + nespolupracující rodiče, pořádá OSPOD Říčany

*

přednáška: Rodiče, děti a digitální technologie, T. Gavlas a M. Kaderka, pořádá ZŠ TGM Mnichovice a ROSa

*

beseda ke školní zralosti: Jak usnadnit předškolákovi vstup na ZŠ, PhDr. Iveta Míková - školní psycholog ZŠ Velké Popovice, pořádá ZŠ VP ve spolupráci s MAS a MAP Říčansko

*

výtvarný kurz: HOME DECO pořádaný Aladine - Twint Praha

*
kurz: dekorování textilu a textilní projekty ve škole - malba na textil, razítka, šablony a tekuté barvy, dokončovací efekty, pořádáno Twint - Aladine Praha

*


+ samostudium


učitelky:

Workshop: Klokanovy školky, sdílená setkání zástupců MŠ k problematice předškoláků, diagnostiky apod.

*

studium oboru: Předškolní a mimoškolní pedagogika, SPgŠ Futurum Praha

*

beseda ke školní zralosti: Jak usnadnit předškolákovi vstup na ZŠ, PhDr. Iveta Míková - školní psycholog ZŠ Velké Popovice, pořádá ZŠ VP ve spolupráci s MAS a MAP Říčansko

*

vzdělávací program s Mgr. J. Bednářovou: Školní zralost, MAP II v ORP Říčany

*

vzdělávací program: Pedagogická diagnostika v praxi MŠ, pořádáno NIDV Praha

*

kurz: dekorování textilu a textilní projekty ve škole - malba na textil, razítka, šablony a tekuté barvy, dokončovací efekty, pořádáno Twint - Aladine Praha

*+ samostudium