PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen Stránek) MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA, PETŘÍKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

© Copyright jirka@edoras.cz 2014

Žádáme všechny návštěvníky (dále jen Uživatele) výše uvedených internetových stránek, aby se seznámili s těmito pravidly, která upravují podmínky přístupu a užívání stránek http://mspastelkapetrikov.cz/.

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek třetími osobami (dále jen "Podmínky").

Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky (dále jen "Uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání Stránek.

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek s adresou domovské stránky http://mspastelkapetrikov.cz/ je příspěvková organizace Mateřská škola Pastelka, Petříkov, se sídlem: Petříkov 174, 251 69 – Velké Popovice (dále jen Společřnost), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Stránky jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice nebo ve Slovenské republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. V této souvislosti upozorňujeme, že obsah Stránek není určen k užívání nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být stránky uvedeny jako zdroj. Bez souhlasu a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Stránkách, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek.

Obsah Stránek

Veškerý obsah Stránek slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek byl získán ze zdrojů, které společnost považuje za spolehlivé.

Obsah Stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Stránkách nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany společnosti ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Stránek povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá Stránky na vlastní riziko.

Společnost neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti.

Společnost nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Společnost neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Společnost neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Společnost neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na Stránkách mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

Společnost jako provozovatel Stránek si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Společnost chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.

Pokud při užívání Stránek poskytne Uživatel osobní údaje, nebude společnost tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné třetí osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých Uživatelem dříve.

Společnost má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem: a) použití pro pro vlastní potřeby, zasílání zpráv a upozornění.

Společnost je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali před určitou dobou, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci. K likvidaci též dochází při ukončení docházky dítěte do MŠ.

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění, tj. 1. 9. 2014 na Stránkách.

Společnost si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit.

V PŘÍPADE, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY A NADÁLE JE NEPOUŽÍVEJTE!