GDPR

Prohlášení o ochraně soukromí

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Osobní údaje, které shromažďujeme, a to i na webových stránkách

Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak. Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, kterou jste si vyžádali, nebo účelu, ke kterému jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou umožněno jinak.

Subjekty údajů mají právo

Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.

Právo na opravu umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí o opravu.

Právo na výmaz (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:

osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování; zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování; rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti);

osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba; subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana. V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.

Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů; jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával); ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;

jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů. Právo vznést námitky umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Tato práva mohou občané uplatnit:
ústně – v sídle organizace (organizace má otevřeno od 7.00 do 16.30, konkrétní čas je však třeba domluvit předem),
písemně – osobním předáním v sídle organizace nebo poštou na adresu sídla organizace:

Mateřská škola Pastelka, Petříkov, příspěvková organizace Petříkov 174 251 69 - Velké Popovice e-mailem: ghora@centrum.cz telefonicky na tel. čísle: 777 69 29 21

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:
1. Přijetí žádosti
2. Identifikace žadatele
3. Vyhodnocení žádosti
4. Rozhodnutí o žádosti
5. Výkon rozhodnutí
6. Informování žadatele

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů organizace: JUDr. Michal Paule IČ: 66204712 se sídlem: Bělehradská 572/63, 120 00 - Praha 2 e-mail: ak.michal@paule.cz

Informace a přístup k osobním údajům

Subjekty osobních údajů berou na vědomí, že Mateřská škola, Pastelka, Petříkov, příspěvková organizace, se sídlem IČ: 72547413 se sídlem Petříkov 174, 251 69 Velké Popovice (dále jako „Škola“), je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dál jen jako „GDPR“) zpracovávat osobní údaje:

dětí a zákonných zástupců dětí získané prostřednictvím zápisových formulářů, zejména žádosti o přijetí, evidenčního listu, přihlášky ke stravování.

zaměstnanců Školy získané prostřednictvím formulářů z výběrových řízení, zejména dotazníku pro zaměstnance, výpisu z trestního rejstříku, dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, dokladu o zdravotním pojištění, CV, dokladu o zdravotní způsobilosti.

U dětí Škola zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, korespondenční adresa, národnost, státní příslušnost, mateřský jazyk, zdravotní pojišťovnu, o zdravotním stavu, fotografie, obrazové a zvukové nahrávky a to pro účely vedení školní matriky (evidence), zajištění řádného chodu, organizace a propagace Školy, vzdělávání dětí dle platné legislativy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, plnění zákonných povinností Školy ve vztahu k příslušným úřadům (KHS, ČŠI, MŠMT ČR, KÚ SK, OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, ČSÚ apod.), a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy k realizaci těchto účelů. Příjemci osobních údajů jsou:

účetní a mzdové účetní oddělení Školy, administrátor webových stránek Školy, odbor školství a kultury Říčany, KHS, ČŠI, KÚ SK, pojišťovny, FÚ, ČSÚ, zřizovatel MŠ, dodavatelé nadstandardních dětských aktivit – plavecký kurz, lyžařský kurz, in-line kurz, bruslení a další volnočasové aktivity dle nabídky aj.

U zákonných zástupců dětí Škola zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, v případě akcí pořádaných pro rodiče i fotografie, obrazové a zvukové nahrávky a to pro účely vedení školní matriky (evidence), zajištění řádného chodu, organizace a propagace Školy, vzdělávání dětí dle platné legislativy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, plnění zákonných povinností Školy ve vztahu k příslušným úřadům (KHS, ČŠI, MŠMT ČR, KÚ SK, OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, ČSÚ apod.), a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy k realizaci těchto účelů. Příjemci osobních údajů jsou:

účetní a mzdové účetní oddělení Školy, administrátor webových stránek Školy, odbor školství a kultury Říčany, KHS, ČŠI, KÚ SK, pojišťovny, FÚ, ČSÚ, zřizovatel MŠ, dodavatelé nadstandardních dětských aktivit – plavecký kurz, lyžařský kurz, in-line kurz, bruslení a další volnočasové aktivity dle nabídky aj.

U zaměstnanců Škola zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, korespondenční adresa, zdravotní pojišťovnu, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, fotografie, obrazové a zvukové nahrávky a to pro účely zajištění řádného chodu, organizace a propagace Školy, informování v souvislosti s pracovním poměrem, plnění zákonných povinností Školy ve vztahu k příslušným úřadům, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, plnění zákonných povinností Školy ve vztahu k příslušným úřadům (KHS, ČŠI, MŠMT ČR, KÚ SK, OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, ČSÚ apod.), a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy k realizaci těchto účelů. Příjemci osobních údajů jsou:

účetní a mzdové účetní oddělení Školy, administrátor webových stránek Školy, odbor školství a kultury Říčany, KHS, ČŠI, KÚ SK, pojišťovny, FÚ, ČSÚ, zřizovatel MŠ, dodavatelé nadstandardních dětských aktivit – plavecký kurz, lyžařský kurz, in-line kurz, bruslení a další volnočasové aktivity dle nabídky aj.

Škola rovněž jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je JUDr. Michal Paule, IČ: 66204712, se sídlem Bělehradská 572/63, 120 00 Praha 2, e-mail ak.michal@paule.cz, na kterého mají výše uvedené subjekty údajů právo se obrátit.

 
ZKOUSKA