Historie

Výstavba mateřské školky Pastelka započala 1. 9. 2010. Celý projekt mohl vzniknout díky obrovskému úsilí a nasazení mnoha lidí a v neposlední řadě především díky dotaci ze státního rozpočtu. Celý průběh výstavby probíhal uspokojivě, v mnohém byl však komplikován paralelní výstavbou kanalizace a vodovou v obci, ale i přesto se podařilo dodržet termín a zápis do MŠ ohlásit téměř symbolicky také na 1. a 2. 9., avšak roku 2011. Prvním školním dnem školního roku 2011/2012 bylo 19. 9.

Na základě zákonného výběrového řízení byla do funkce ředitelky MŠ vybrána PhDr. Gabriela Strýčková, Ph.D., která dále uvádí:

MŠ Pastelka má kapacitu 53 míst. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Budova zařízení je moderní, splňuje všechny požadavky dohlížejících orgánů pro zařízení tohoto typu, má však navíc i mnohé „vychytávky“, které vznikly díky zkušenostem a praktickému přístupu paní projektantky Ing. Zlatuše Buzické a Projektovému atelieru Arkus. Za zmínku stojí například interiér šaten, dokonalost hygienického zázemí, velmi vysoký standard ve vybavení školní jídelny – výdejny, nad kterým dohlížel osobně p. Karel Růžička – firma GastroTechnik, velmi praktický nábytek ve třídách a jeho skladba, nad kterou dohlížela Ing. arch. Tereza Buzická, nadstandardní prostor učebny pro volnočasové kroužky, jejichž průběh tak nebude nijak zasahovat do běžného režimu zařízení, zvláštní koncepce třídy v prvním podlaží, která díky nevšední architektonice - pevným stavebním prvkům – minischodiště na balkón a podpěrných trámů střechy - imituje variantu dětského hlediště a jeviště pro dramatické programy, dále balkón a pergola, zahradní toaleta a v neposlední řadě i umělý sáňkovací svah na zahradě a další.Provozní personál - 2 osoby - byl zcela záměrně vybírán z uchazeček s trvalým pobytem v obci, pedagogický personál - 4 osoby - byl vybírán na základě výběrového řízení. Určitou zvláštností a jistě i devizou je skutečnost, že díky velmi širokému spektru oborů vzdělání i oblastí praktických zkušeností našich pedagogů budeme dětem moci nabídnout kolektiv, který bude zahrnovat ve čtyřech osobách nejen učitele, ale i vychovatele, zahradníka, knihovníka, řemeslníka, výtvarníka, designéra, zdravotníka, výživáře, sportovce, lektora pro volný čas, aj. U všech pedagogických pracovníků je počítáno s povinností neustálého doplňování vzdělání ve smyslu účasti na akreditovaných kurzech, školeních, seminářích, předpokládá se stálá aktualizace znalostí, zkušeností a metodik pro práci s dětmi a předškolní vzdělávání, osobní iniciativa a flexibilita. O budovu i zahradu budeme pečovat společně s Technickými službami Obce.

Zařízení je přihlášeno do různých projektů v oblasti environmentální výchovy, recyklování, zdravotnické osvěty, výchovy apod., též bude snaha tvořit a předkládat žádosti do grantových soutěží a dotační tituly ve snaze získat prostředky pro další zdokonalování zcela nedovybavených a nedokončených částí.Celodenní program školky vychází ze závazného a zákonem daného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT, je však obohacen o prvky alternativní, ne zcela standardní a takové, které napomohou vytvořit dětem prostředí klidné, podnětné, přátelské, bezpečné, zábavné a umožní setkávání se s ne zcela běžnými technikami výtvarnými, poskytnou dětem hudební a taneční doprovod v průběhu docházky, v rámci volnočasových aktivit nabídnou i anglický jazyk, keramiku, hru na zobcovou flétnu, výtvarná tvoření aj.

Samozřejmostí je zvýšený důraz na předškolní přípravu dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, dny se školní aktovkou, návštěva v 1. třídě ZŠ, zvýšená pozornost v péči o zdravé zoubky, správné držení těla, prevenci plochých nožiček, dále pak ranní zdravotní filtr, logopedický screening a intervence, grafomotorický screening a intervence, otužování, pobyty s dětmi venku za téměř každého počasí, pobyty ozdravné mimo Petříkov, výlety, kulturní akce, spolupráce s různými organizacemi a firmami tak, aby dětem umožnily kontakt se zvířátky, okolním světem a poskytly důležité zkušenosti, informace a nezapomenutelné, nevšední zážitky.

ZKOUSKA