Logopedie

Logopedickou péči provádí v naší MŠ logopedické asistentky Šárka Belovická a Majka Marcínová a úvodní logopedický screening klinická logopedka a speciální pedagožka Mgr. Petra Novotná.
K vyšetření logopedem je možné nahlásit se u ředitelky MŠ nebo u logopedické asistentky přímo.

Screening probíhá zpravidla v úvodu školního roku a v pololetí. Logopedická péče, která bývá zpravidla jeden pravidelný den v týdnu - odpoledne, probíhá po celý školní rok, ale může být dle potřeb upraveno i jinak.

Přesný harmonogram logopedické péče je utvářen vždy v den předcházející logopedické péči tak, aby v běžné docházce chybějící děti, které jsou současně do péče zařazené, neblokovaly časový prostor vymezený pro péči a nevznikaly tím zbytečné prostoje. Rodiče vždy dostávají o všem informace.

Každému dítěti je věnováno cca 20 minut intenzívní péče dle potřeby, přítomnost rodičů je dle instrukcí vítaná a doporučovaná, péče probíhá většinově v jejich nepřítomnosti. Děti mají sešity pro záznamy o péči a o úspěších, dostávají i další materiály dle potřeby, péče probíhá v pomocné učebně MŠ tak, aby nenarušovala běžný odpolední režim.

V případě, že dítě zvládne svůj řečový problém, je po dohodě s rodiči a po informaci MŠ z logopedické péče vyřazeno.

Pro úspěch péče je třeba i domácí opakování a procvičování.

Detailnější info Vám podá logopedická asistentka osobně v budově MŠ.

ZKOUSKA