Od jara do podzimu chodí děti na procházky do přilehlých lesů, na louky, za zvířátky a mohou též využívat víceúčelové hřiště u obecního úřadu. Interiér budovy je světlý a moderní. Všechny místnosti jsou vybaveny účelně, dětem je k dispozici interaktivní tabule, velký výběr hraček, náčiní na pohybové hry, didaktických a výtvarných pomůcek i dalšího vhodného vybavení, jako například dětské literatury, stavebnic, kinetický písek aj.

Hlavním posláním naší školy je vytvářet citové zázemí v atmosféře pohody s prožitkovým učením. Naším cílem je vytvoření podmínek, kde se uplatňují tvořivé přístupy založené na hře a individuální stimulaci dítěte. Dítě je třeba chápat jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána. Naší školu charakterizuje partnerský přístup a respekt, svoboda, neformálnost a individualizovaná struktura výchovných i vzdělávacích cílů. Dítě má svůj vlastní vnitřní život, který projevuje jen za příznivých podmínek, které se snaží vytvářet devítičlenný kolektiv kvalifikovaných pracovníků.

Mateřská škola má výdejnu stravování. Stravu odebírá od J+J Říčany. Dětem je podávána plnohodnotná, vyvážená a pestrá strava doplňována čerstvou zeleninou a ovocem a je zajištěn kvalitní pitný režim.

V průběhu dne probíhá ve školce izolovaně program pro jednotlivé třídy, ale i aktivity, kdy děti z obou tříd spolupracují vzájemně tak, aby získaly zkušenost spolupráce s mladším nebo starším kamarádem, zkušenost vzájemné kooperace a pomoci. Do programu jsou komponovány prvky odpovídající Školnímu vzdělávacímu programu a potažmo Třídnímu vzdělávacímu programu. I pro období letních prázdnin plánujeme alespoň krátký prázdninový provoz podléhající upravené formě denního režimu a zábavnějšího programu v duchu dětských táborů pro nejmenší. Děti jsou do tříd rozdělené dle podobnosti věku, což umožňuje přizpůsobit vzdělávací program specifikům daného věkového období. Zařízení je přihlášeno do různých projektů v oblasti environmentální výchovy, recyklování, zdravotnické osvěty, výchovy apod. Celodenní program školky vychází ze závazného a zákonem daného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT, je však obohacen o prvky alternativní, ne zcela standardní a takové, které napomohou vytvořit dětem prostředí klidné, podnětné, přátelské, bezpečné, zábavné a umožní setkávání se s ne zcela běžnými technikami výtvarnými, poskytnou dětem hudební a taneční doprovod v průběhu docházky.

MŠ má samostatnou učebnu pro předškolní přípravu, kroužky flétny, keramiky a angličtiny. MŠ se účastní pravidelně soutěží pro předškoláky, sportovních kurzů, výletů a též do dopoledních programů zařazuje řadu zajímavých kulturních, vzdělávacích, osvětových, či naučných pořadů od osvědčených subdodavatelů. Několikrát v průběhu školního roku pořádá MŠ i akce pro rodiče či veřejnost (drakiádu, výtvarné workshopy, lampiónový průvod, adventní setkání, loučení s předškoláky). MŠ velmi úzce spolupracuje s PPP, ZŠ ve Velkých Popovicích, má vlastní logopedickou péči a podporuje řadu screeningů pro zjištění a včasnou nápravu nezralostních a vývojových dětských vad či poruch.

U všech pedagogických pracovníků je počítáno s povinností neustálého doplňování vzdělání ve smyslu účasti na akreditovaných kurzech, školeních, seminářích, předpokládá se stálá aktualizace znalostí, zkušeností a metodik pro práci s dětmi a předškolní vzdělávání, osobní iniciativa a flexibilita.

O budovu i zahradu pečujeme společně s Technickými službami Obce, též se podílíme na tvorbě obecního zpravodaje. Samozřejmostí jsou tyto webové stránky, instagramový profil, komunikace všemi dnes dostupnými způsoby.

Na všechny děti se moc těšíme a doufáme, že spolu s naším mottem: „Pastelka mi pomůže, abych to dokázal sám.“ vytvoříme dětem druhý domov, kam se budou těšit a odkud nebudou chtít odcházet, kde se budou cítit šťastní, jistí a v bezpečí a pro Vás rodiče prostředí vzájemné důvěry, sdílení, porozumění a spolupráce.

ZKOUSKA