Plán DVPP

Ředitelka MŠ Pastelka Petříkov, příspěvková organizace vydává v souladu se statutem školy a podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění tento plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP).

1. Účel

Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v příslušném školním roce i v dlouhodobém horizontu. Samostudium pedagogických pracovníků podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění (dále jen ZPP) je čerpáno pouze v omezeném a nezbytně nutném množství v průběhu školního roku, většinově bude součástí plánu čerpání dovolené a musí být jakýmkoliv způsobem prokazováno ředitelce MŠ – ukázkové praktické lekce, ústní informace s doprovodným materiálem, písemné zpracování, výstupy v přípravách vzdělávacích bloků pro děti a při plnění třídních programů – viz kontrolní a hospitační činnost ředitelky, porady apod.

2. Základní podmínky

DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad:

Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost vzdělávat se v různých formách a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v tomto plánu.

Vzdělávání akreditované bude mít přednost před ostatním, avšak i neakreditované vzdělávání bude umožňováno v případě, že jej pedagog využívá pravidelně a prokazatelně v rámci třídního vzdělávacího procesu a jiný pedagog jej s ohledem na talent či individuální schopnosti či dovednosti neumí (hry na hudební nástroje, dětská jóga, specializované metodiky výtvarné apod.). Za zásadní je potom považováno a maximálně upřednostňováno studium dle platné legislativy, tj. pro získání odpovídající kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo pracovním zařazení (studium manažerské, funkční pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, studium předškolní pedagogiky apod.). Toto má potom absolutní přednost před dalším studiem.

Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet školy.

Po dohodě se zřizovatelem a v případě čerpání financí z rozpočtu MŠ pro úhradu za DVPP může být s pracovníkem absolvujícím studium uzavřena kvalifikační dohoda, která bude přesně specifikovat případné studijní úlevy a náhrady a jiné.

Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel školy, je pro pracovníky školy podle platného zákoníku práce povinná.

Přesnou organizaci a chod DVPP ve škole upravuje platná legislativa, např.: Zákon o ped. pracovnících, Vyhláška o DVPP, Vyhláška MŠMT aj.

DVPP se organizuje na VŠ, samostudiem, účastí na vzdělávacích akcích v jiných zařízeních. Dokladem o absolvování je potom platné vysvědčení, osvědčení, certifikát, apod.

Prostřednictvím plánu pro DVPP se snaží ředitelka školy vytvářet předpoklady pro stálý profesní růst všech zaměstnanců. Jasnou strukturací zájmů o určité oblasti života školy lze dosáhnout efektivního využívání finančních prostředků. Při vysílání na semináře a školení je vždy nutno brát v úvahu aktuální personální situaci a přizpůsobit rozsah vzdělávacích aktivit každého pracovníka potřebám školy jako celku a to i s ohledem na dodržení základních bezpečnostních pravidel.

3. Plnění v jednotlivých letech:

Pravidelně probíhají školení PO + BOZP, PP, řidičů referentů a HACAP + zabezpečovacího systému ALKOM, práce s interaktivní tabulí, a další instruktáže.

 
ZKOUSKA